Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do logopedii 3007-LSA1WP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bieńkowska K., 2012, Jak dzieci uczą się mówić, Warszawa.

Błeszyński J.J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków.

Czaplewska E., Milewski S., 2011, Diagnoza logopedyczna, Sopot.

Dubisz S. (red.), 2004, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa.

Gałkowski T., Jastrzębowska G., (red.) 1999, Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole.

Gleason J.B., Ratner N.B., (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk.

Grabias S., (red.), 2001, Zaburzenia mowy, Lublin.

Gruba J. (red.), 2009, Logopeda. Wybór tekstów 2005-2008, Warszawa.

Grunia G., Lechta V., 2011, Wprowadzenie do logopedii, Kraków.

Kaczmarek L., 1991, Model opieki logopedycznej w Polsce (Projekt), Gdańsk.

Minczakiewicz E., 1998, Początki i rozwój polskiej logopedii, Kraków.

Porayski-Pomsta J. (red.), 2008, Diagnoza i terapia w logopedii, Warszawa.

Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa.

Surowaniec J., 1992, Słownik terminów logopedycznych, Kraków.

Toczyska B., 2007 (i wydania późniejsze), Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk.

Dokumenty Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. organizacji opieki logopedycznej w Polsce

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna pojęcia: logopedia, mowa, język, norma językowa, błąd językowy, intonacja, głoska, cechy artykulacyjne, zaburzenie mowy

Ma podstawową wiedzę na temat budowy i działania narządów koniecznych do porozumiewania się.

Rozumie, na czym polega proces przyswajania mowy w rozwoju człowieka, jak ważny jest przebieg tego procesu. Wie, że jego zakłócenia wpływają na ewentualne pojawienie się zaburzeń mowy oraz na ich formę.

Zna podstawowe klasyfikacje zaburzeń mowy oraz terminologię dotyczącą tych zaburzeń. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w kolejnych zajęciach poświęconych poszczególnym typom zaburzeń.

Orientuje się w systemie opieki logopedycznej w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

UMIEJĘTNOŚCI

Student odróżnia pojęcie mowy i języka, charakteryzuje podstawowe elementy wchodzące w skład systemu językowego.

Umie wskazać poszczególne narządy mowy i określa, w których etapach procesu mówienia są one aktywizowane.

Sprawnie posługuje się podstawową terminologią z dziedziny logopedii oraz z dziedzin pokrewnych. Definiuje poszczególne typy zaburzeń mowy i odróżnia je od siebie na podstawie cech charakterystycznych.

Uważnie przysłuchuje się wymowie własnej oraz wymowie innych osób. Zauważa podstawowe błędy w wymowie. Stara się korygować własną wymowę.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie, że logopedia jest dziedziną interdyscyplinarną i że jednym z jego przyszłych zadań będzie praca w interdyscyplinarnym zespole.

Zdaje sobie sprawę z tego, że logopedia jest dziedziną prężnie się rozwijającą i że w związku z tym praca logopedy wymaga nieustannego dokształcania się.

Zna podstawowe zadania logopedy w pracy z pacjentem, rozumie także ograniczenia wiążące się z jego rolą.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); kolokwium pisemne. Dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Zakres tematów:

1. O logopedii i logopedach (definicje logopedii, historia logopedii, logopedia w teorii i praktyce, działy logopedii, kształcenie logopedy, praca logopedy).

2. Co się dzieje, kiedy mówimy? (ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy, fonacyjny, artykulacyjny; rozróżnienie język - mowa)

3. Między normą a zaburzeniem. Klasyfikacje zaburzeń mowy (klasyfikacja przycyznowa Styczek, objawowa Kaczmarka, logopedyczna Grabiasa, Rozyi i Mierzejewskiej, zaburzenia mowy w klasyfikacjach międzynarodowych)

4. i 5. Zaburzenia mowy / języka / komunikacji (dyslalia, ORM, NMPK, zaburzenia mowy u osób z niedosłuchem, u osób z rozszczepem, niepłynność mowy, giełkot, mutyzm, dyzartria, afazja, schizofazja, oligofazja, zaburzenia u osób z autyzmem, środowiskowe ograniczenie/zaburzenie rozwoju mowy)

6. System opieki logopedycznej w Polsce i na świecie.

Metody dydaktyczne:

Wykład będzie prowadzony metodą poglądową z wykorzystaniem technik multimedialnych, z elementami dyskusji oraz pracy własnej studenta w domu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 4
Kamila Potocka-Pirosz 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.