Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu 3007-LSA1EG
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Ciecierska- Zajdel B., Trening głosu. Edgard, Warszawa 2012

• Emisja głosu nauczyciela. Red. M. Przybysz- Piwko, CODN, Warszawa 2006

• Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Red. M. Śliwińska- Kowalska, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.

• Kamińska B., Standard postępowania logopedycznego w logopedii artystycznej, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2015

• Kisiel M., Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza 2012.

• Krasucka A. Głos w pracy nauczyciela. Propozycja treningu, Wychowanie Muzyczne w Szkole, nr 1 i 2/3 r.2000

• Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra 2016

Linklater K., Uwolnij swój głos, PWST, Kraków 2012.

• Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

• Łastik A., Poznaj swój głos. Studio Emka, Warszawa 2002.

• Mirecka U., Relaksacja, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, UMCS, Lublin 2018

• Mitrinowicz – Modrzejewska A. Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. PZWL, Warszawa 1963

• Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, red. M. Śliwińska- Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź, 2011.

• Szkiełkowska A., Kazanecka E., Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa 2011

• Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Universitas, Kraków 2003

• Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, GWP, Gdańsk 2007

• Toczyska B., Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

• Wysocka M., Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

• Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

• Posiada ogólną znajomość budowy i czynności narządu głosu. Rozumie procesy fizjologiczne i patologiczne zachodzące w narządzie głosu.

• Zna ćwiczenia mające na celu skorygowanie nieprawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych, rezonacyjnych i artykulacyjnych.

• Zna zasady bezpiecznego posługiwania się głosem w pracy zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI

• Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu emisji głosu oraz poznane podczas zajęć ćwiczenia do korygowania nieprawidłowości w tworzeniu głosu u siebie i swoich pacjentów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Rozumie szczególną rolę głosu w pracy dydaktyczne

• Ma świadomość złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem języka jako środka komunikacji

• Ma świadomość złożoności anatomii i fizjologii człowieka w tym złożoności zjawiska głosu

• Dąży do pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do pracy z osobami z zaburzeniami głosu

• Promuje wzorce zdrowego posługiwania się głosem

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła, kontrola obecności (dopuszczalne maksimum dwie nieobecności), zaliczenie ustne

Zakres tematów:

1. Elementy budowy i funkcjonowania aparatu głosowego, oddechowego i artykulacyjnego ważne z punktu widzenia pracy nad głosem.

2. Uwarunkowania prawidłowej emisji głosu.

3. Rozpoznawanie nieprawidłowości zachodzących podczas procesu tworzenia głosu.

4. Ćwiczenia relaksacyjne przygotowujące ciało do pracy głosem.

5. Usprawnianie grup mięśni istotnych z punktu widzenia emisji głosu.

6. Korekta postawy.

7. Ćwiczenia otwierające obszary tworzenia głosu:

• rozluźnianie żuchwy

• otwieranie gardła

• kontrola górnej części klatki piersiowej

8. Ćwiczenia oddechowe.

• ustalenie właściwego, przeponowo- żebrowego toru oddechowego.

• wydłużanie fazy wydechowej.

• praca nad wykorzystaniem podparcia oddechowego.

• rozwijanie umiejętności właściwego gospodarowania powietrzem podczas fonacji

9. Ustalanie średnicy dźwięku.

10. Wypracowanie miękkiego ataku dźwięku.

11. Poszukiwanie rezonansu w ciele.

• praca nad wykorzystywaniem rezonatora piersiowego.

• pobudzanie rezonatorów nasady (głowowych).

12. Wzbogacanie plastyczności głosu: umiejętność panowania nad tempem, wysokością, dynamiką, rytmem i intonacją.

13. Etapy i metody pracy nad głosem.

14. Głos jako narzędzie pracy. Brzmienie głosu oraz elementy mowy ciała istotne w pracy nauczyciela i logopedy oraz podczas wystąpień publicznych.

15. Zasady bezpiecznego posługiwania się głosem w pracy nauczyciela i logopedy.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, pokaz, metoda ćwiczeń praktycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 202
Beata Ciecierska-Zajdel 14/15 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 202
Beata Ciecierska-Zajdel 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Lokale w budynku Karowa 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.