Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o akwizycji i nauce języków 4102-6M1S-WOANJ
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

ARABSKI J., (1985) O przyswajaniu języka drugiego, (obcego), WSiP Warszawa.

BOYSSON-BARDIES B., (1996) Comment la parole vient aux enfants, Odile Jacob

DAKOWSKA M., (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, PWN, Warszawa.

FLORIN A., (1999), Le developpement du langage, Dunod, Paris.,

GAJO I., (2001) Immersion, bilinguisme et interacrion en classe, Didier, Paris.

GAONAC’H D., (1987) Theories d’apprentissage et acquisition d’une langue etrangere, Hatier, Paris.

KURCZ I., (1992), Język a psychologia, WSiP, Warszawa.

KURCZ I., (2007), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, GWP, Gdańsk.

WILCZYŃSKA W., (1999), Uczyć się czy być nauczanym ? O autonomii w przyswajaniu języka obcego, PWN, Warszawa.

Woźnicki T., Zawadzka E.,(1979), Fazy procesu przyswajania języka obcego, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

oo ukończeniu cyklu wykładów poświęconych wybranym problemom akwizycji języka student potrafi:

Wiedza:

- wskazać biologiczne i społeczne czynniki warunkujących rozwój języka K_W01

- wskazać różnice i podobieństwa pomiędzy procesem akwizycji języka ojczystego, a procesem przyswajania/uczenia się języka drugiego i języka obcego; posługuje się poprawnie. terminologią z zakresu akwizycji języka K_W03

- dokonać psychologicznej i dydaktycznej analizy procesu przyswajania języka K_W02

Umiejętności:

- zaplanować proces glottodydaktyczny zgodnie z czynnikami psychologicznymi warunkującymi proces uczenia się języka K_U03

-przygotowywać materiały glottodydaktyczne pomocne w kształtowaniu kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej ucznia podjąć merytoryczną dyskusję nad dwujęzycznością K_U04

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych K_U08

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzeba systematycznego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji K_K01

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu jest:

- w każdym semestrze:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć (lektura wybranych pozycji bibliograficznych)

c) interaktywny udział w wykładach (uczestnictwo w dyskusji )

Ocenie podlegają:

– stopień opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych planem wykładów,

- samodzielność i krytyczny stosunek w prowadzeniu analiz

– argumentacja

– poprawność językowa

Zakres tematów:

1. Status i przedmiot badań glottodydaktyki.

2. Glottodydaktyka a psycholingwistyka i inne nauki pokrewne.

3. Psycholingwistyczna problematyka bilingwizmu.

4. Podstawy akwizycji języka ojczystego (ontogeneza i filogeneza).

5. Akwizycja / przyswajanie / uczenie się języka – różnice i podobieństwa.

6. Przyswajanie języka jako przyswajanie kodu.

7. Fazy procesu przyswajania języka obcego.

8. Analiza faz od strony psychologicznej i od strony dydaktycznej.

9. Przyswajanie języka w kontekście wybranych teorii komunikacji.

10. Rozwój kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej.

11. Strategie uczenia się języka.

12. Wybrane teorie akwizycji języka.

Metody dydaktyczne:

Metoda wykładu.

Wykład interaktywny.

Prezentacje multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 217
Mieczysław Gajos 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.