Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do nauki o literaturze 3001-11A1WN
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 290
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, Wrocław 1984.

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980.

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1982.

J. Czachowska, R. Loth, Biografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

J. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty (bibliografie, biblioteki, muzea literackie), Wrocław 1981.

Z dziejów polonistyki warszawskiej, Warszawa 1964.

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

– zna najważniejsze kompendia bibliograficzne z zakresu historii literatury polskiej;

– potrafi zebrać i zreferować literaturę przedmiotu (chronologicznie i problemowo);

– umie poprawnie sporządzić przypisy oraz bibliografię załącznikową;

– zna podstawowe zasady sporządzenia komputeropisu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest sporządzenie zestawienia bibliograficznego na zadany temat; oceniane są również bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność i obecność. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w trakcie kursu. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne.

Część organizacyjna: Wyjaśnienie przedmiotu i celu zajęć.

Część merytoryczna: Sposób organizowania warsztatu polonisty. Prowadzenie wstępnych badań i poszukiwanie źródeł do pracy. Edycje krytyczne i wydania popularne. Serie wydawnicze. Analiza prac naukowych.

2. Biblioteka Uniwersytecka oraz biblioteki wydziałowe – zasady korzystania z zasobów bibliotek (zajęcia praktyczne w bibliotece).

3. Różne rodzaje bibliografii (tradycyjnych i elektronicznych). Internet jako źródło wiedzy polonistycznej. Najważniejsze czasopisma z zakresu literaturoznawstwa. Kompendia, słowniki, syntezy (np. Obraz Literatury Polskiej).

4. Redagowanie przypisów. Metodologia i technika przypisów – ćwiczenia praktyczne. Tworzenie bibliografii załącznikowej.

5. Utrwalanie umiejętności sporządzania przypisów. Elementy wiedzy o poszanowaniu własności intelektualnej. Zasady odwoływania się do ustaleń badaczy. Podsumowywanie, porównywanie i wykorzystywanie wyników cudzych badań a formułowanie samodzielnych sądów.

6. Estetyka pracy naukowej. Zasady sporządzania komputeropisu i podstawowe błędy w edycji tekstu. Sposoby wprowadzania i redagowania cytatów w pracy naukowej.

7. Podsumowanie zajęć. Odebranie prac zaliczeniowych i przedyskutowanie trudności, z jakimi zmagali się studenci w trakcie sporządzania zestawienia bibliograficznego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter warsztatowy, opierają się na analizie przykładowych opracowań i tekstów naukowych, pracy z bibliografiami. Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach, wykonując praktyczne ćwiczenia. Przewidziane są także jedne zajęcia w bibliotece.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 17
Wojciech Kordyzon 25/26 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 26
Adrianna Karbowiak 26/26 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 17
Wojciech Kordyzon 27/26 szczegóły
4 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 8
Katarzyna Trębacka 28/26 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 26
Adrianna Karbowiak 24/26 szczegóły
6 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 8
Katarzyna Trębacka 27/26 szczegóły
7 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 26
Roman Krzywy 26/26 szczegóły
8 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 7
Dominika Pękalska 24/26 szczegóły
9 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 26
Paweł Kuligowski 23/26 szczegóły
10 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 7
Dominika Pękalska 25/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.