Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowożytność Historia Ustroju i form politycznych - ćwiczenia 3104-SMZ19NOWHUIFP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

patrz opis

Efekty uczenia się:

Po zakończonych zajęciach student:

• ma pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych instytucji politycznych oraz form ustrojowych nowożytnej Europy i Polski

• zna główne nurty myśli politycznej epoki nowożytnej

• rozumie złożoność zjawisk politycznych i instytucji epoki nowożytnej i ich związek z czynnikami społecznymi, kulturowymi, gospodarczymi i innymi

• zna literaturę przedmiotu odnoszącą się do wybranego zagadnienia z zakresu historii ustroju i form politycznych w epoce nowożytnej

• zna specjalistyczną terminologię stosowaną w badaniach nad historią ustroju i form politycznych.

• potrafi wyszukiwać i analizować różne rodzaje źródeł odnoszących się do historii ustroju i form politycznych w epoce nowożytnej

• umie scharakteryzować główne instytucje polityczne epoki nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem Polski

• potrafi wskazać i wyjaśnić różnice między formami ustrojowymi nowożytnej Europy

• potrafi wskazać najważniejsze spory i dyskusje badawcze dotyczące wybranych zagadnień z zakresu historii ustroju i form politycznych w epoce nowożytnej, krytycznie je ocenić oraz wykorzystywać we własnej argumentacji wiedzę zaczerpniętą z opracowań innych badaczy

• dostrzega wpływ uwarunkowań historycznych na kształt i funkcjonowanie współczesnych społeczeństw

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie krótkiej pracy pisemnej (analiza tekstu omawianego na zajęciach). Dopuszczalne są trzy nieobecności, druga i trzecia z nich wymaga zaliczenia na dyżurze.

Zakres tematów:

Na pierwsze zajęcia proszę przygotować:

Źródła:

Konstytucja Nihil novi, w: Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, opr. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, 1997, s. 95.

Literatura:

Z dowolnego podręcznika proszę przeczytać fragmenty odnoszące się do panowania Aleksandra Jagiellończyka (zwłaszcza sprawę przywileju mielnickiego); proszę przypomnieć sobie także zagadnienie przywilejów cerekwicko-nieszawskich; ponadto prosiłbym o lekturę:

• Piotr Tafiłowski, Spory o konstytucję nihil novi w historiografii XIX i XX wieku, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 55, 2005, s. 227-235

• Wacław Uruszczak, Sejm walny wszystkich państw naszych. Sejm w Radomiu z 1505 r. i Konstytucja -nihil novi, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 57, 2005, 1, s. 11-24

1. PARLAMENTARZYZM POLSKI I ANGIELSKI

• Konstytucja Nihil novi

• Postulaty ruchu egzekucyjnego, konstytucje sejmu piotrkowskiego

• Unia lubelska

• Artykuły henrykowskie

• Pacta conventa Henryka Walezego,

• Konflikt inter maiestatem ac libertatem; stopniowe ograniczenia prerogatyw królewskich

• Liberum veto (Andrzej Maksymilian Fredro, W obronie liberum veto, Stanisław Konarski, O skutecznym rad sposobie)

• Rada nieustająca

Zagadnienia z zakresu historii parlamentaryzmu angielskiego oraz literaturę przedmiotu wskażę po ukonstytuowaniu się grupy, przy uwzględnieniu zainteresowań uczestników i kompetencji językowych.

2. U PROGU NOWOCZESNOŚCI. PIERWSZE KONSTYTUCJE

Korsyka:

Konstytucja korsykańska z 1755

Polska:

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791

Francja:

• Konstytucja francuska z 3 września 1791 r.

• Akt konstytucyjny z 24 czerwca 1793 r.

Stany Zjednoczone:

• Konstytucja Stanów Zjednoczonych;

• Karta praw (poprawki I-X)

Podręczniki

• Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał, Historia ustroju i prawa polskiego, różne wydania

• Encyklopedia nauk politycznych. Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze, red. E. J. Reyman, W. Grabski, t. 1-4, Warszawa 1936-1939

• Izdebski Hubert, Doktryny polityczno-prawne, różne wydania

• Tenże, Historia administracji, różne wydania

• Tenże, Historia myśli politycznej i prawnej, różne wydania

• Kallas Marian, Historia ustroju Polski, różne wydania

• Konopczyński Władysław, Dzieje Polski nowożytnej, wydania powojenne

• Kutrzeba Stanisław, Historia ustroju Polski w zarysie, t.1: Korona, różne wydania poza pierwszym

• Olszewski Henryk, Historia doktryn politycznych i prawnych, różne wydania

• Rostworowski Emanuel, Historia Powszechna. Wiek XVIII, różne wydania

• Uruszczak Wacław, Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: 966-1795, różne wydania

Ad. 1.

• Choińska-Mika Jolanta, Od zgody wszystkich ku jednomyślności - modus concludendi sejmów polskich za ostatnich Wazów, w: Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, t. 1, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Strus, Kraków 2010, s. 73–84;

• Taż, Zwycięstwo liberum veto na sejmach za Jana Kazimierza, „Biblioteka Epoki Nowożytnej” 4, 2016, 1, s. 49-70;

• Dzięgielewski Jan, Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje 1573 – 1674, Pułtusk 2003;

• Grześkowiak-Krwawicz Anna, Veto - wolność - władza w polskiej myśli politycznej wieku XVIII, „Kwartalnik Historyczny”, 111, 2004, 3, s. 141 – 160;

• Taż, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, Gdańsk 2006;

• Historia sejmu polskiego, t. 1, red. J. Michalski, Warszawa 1984;

• Konopczyński Władysław, Chronologia sejmów polskich 1493-1793, Kraków 1948

• tenże, Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, różne wydania

• Kucharski Tomasz, Modyfikacja charakteru prawnego paktów konwentów po roku 1632, w: Ex contractu, ex delicto, z dziejów prawa zobowiązań, red. M. Mikuła, K. Stolarski, Kraków 2012, s. 89–109

• Makiłła Dariusz, Artykuły henrykowskie (1573-1576) : geneza, obowiązywanie, stosowanie : studium historyczno-prawne, Warszawa 2012;

• Między monarchią a demokracją. Studia z dziejów Polski XV – XVIII wieku, wyd. A. Sucheni – Grabowska, Warszawa 1994

• Ogonowski Zbigniew, Nad pismami A. M. Fredry w obronie „liberum veto”, w: Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej, Warszawa 1992, s. 9-57.

• Płaza Stanisław, Wielkie bezkrólewia, Kraków 1988;

• Tafiłowski Piotr, Spory o konstytucję nihil novi w historiografii XIX i XX wieku, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 55, 2005, s. 227-235

• Tradycje polityczne dawnej Polski, red. A. Sucheni-Grabowska, Warszawa 1995

Uruszczak Wacław, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980

tenże, Sejm walny wszystkich państw naszych. Sejm w Radomiu z 1505 r. i Konstytucja -nihil novi, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 57, 2005, 1, s. 11-24

tenże, System władzy w Polsce ostatnich Jagiellonów, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 38, 1986, 2, s. 41-62

Ad. 2.

• Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. B. W. Sheehan, I. Wawrzyczek, t. 2, Warszawa 1995.

• Baszkiewicz Jan, Cztery szanse Ludwika XVI 1774 - 1789, w: Francja - Polska XVIII - XIX w. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Prof. Andrzejowi Zahorskiemu, ... 1983.

• Tenże, Ludwik XVI, różne wydania

• Karpińska Małgorzata, Królewskie „nic”, czyli jak wybuchła rewolucja francuska, „Mówią Wieki” 2009, 7.

• Libiszowska Zofia, Thomas Jefferson, Wrocław 1984

• Pastusiak Longin, Dyplomacja Stanów Zjednoczonych (XVIII-XIX w.), różne wydania

• Jenkins Philip, Historia Stanów Zjednoczonych, Kraków 2009

• Lewicki Zbigniew, Historia cywilizacji amerykańskiej, t. 1: Era tworzenia, Warszawa 2017

• Michalski Jerzy, Konstytucja 3 maja, Warszawa 1985

• Rostworowski Emanuel, Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Warszawa 1966, s. 144-238

• Zielińska Zofia, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986, s. 3-63

Metody dydaktyczne:

Podstawę zaliczenia stanowi aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie krótkiej pracy pisemnej (analiza tekstu omawianego na zajęciach). Dopuszczalne są trzy nieobecności, druga i trzecia z nich wymaga zaliczenia na dyżurze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 4
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 4
Jacek Kordel 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Pomuzealny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.