Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje starożytnego Izraela1 3600-7-HE1-DSI1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

M. Liverani: Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela, Wydawnictwa UW, Wyd. 1, Warszawa 2011

A. Lemaire: Dzieje biblijnego Izraela, Wydawnictwo Nauk. UAM, Wyd. 2, Poznań 2002.

J. Bright: Historia Izraela, Pax-Volumen, Warszawa 1994.

J. Ciecieląg, Żydzi w okresie Drugiej Świątyni, 538 przed Chr. - 70 po Chr., Kraków 2011.

H. Shanks, Starożytny Izrael: od Abrahama do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian, Warszawa 2007.

The Cambridge History of Ancient Judaism, t. III i IV, Cambridge 1999-2006.

M. Liverani, Israel’s history and the history of Israel, London 2005

M. Goodman, Rzym i Jerozolima [Rome and Jerusalem], Warszawa 2007;

Jewsih Daily Life in Roman Palestine, ed. C. Hezser, Oxford 2010;

J. Magness, The Archaeology of the Holy Land : From the Destruction of Solomon's Temple to the Muslim Conquest, Cambridge - New York 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Żydów i Izraela [K_W06].

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Izraela w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej [K_W09].

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, religioznawstwa i historii [K_W18].

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych w Izraelu i w diasporze żydowskiej [K_U02].

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Izraela i Żydów do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata [K_U04].

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych [K_U09].

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej judaizmu i Izraela w języku polskim oraz w języku hebrajskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej judaizmu i Izraela [K_U21].

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01].

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05].

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06].

- ma świadomość znaczenia kultury Izraela w kulturze światowej [K_K07].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest uśrednioną oceną z egzaminu końcowego, z krótkich sprawdzianów (esejów lub referatów), z obecności i aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

Sem. I

1) Ogólne wprowadzenie do tekstów źródłowych: Biblii, apokryfów, dokumentów epigraficznych i literatury rabinicznej.

2) Ludy i ziemie dziejów biblijnych.

3) Geografia i archeologia biblijna.

4) Metody krytycznej lektury tekstów źródłowych.

5) Pięcioksiąg

6) Prahistoria biblijna (Rdz 1-11).

7) Historia Patriarchów (Rdz 12-50)

8) Wyjście z Egiptu

9) Zawarcie przymierza i droga do Kanaanu.

10) Osadnictwo izraelskie w Kanaanie (Joz - Sdz)

11) Religia i kultura kananejska.

12) Powstanie królestwa (1-2 Sm , 1 Krl)

13) Życie codzienne w starożytnym Izraelu.

14) Kult religijny publiczny i prywatny w starożytnym Izraelu.

Sem. II

15) Podział królestwa.

16) Wielcy prorocy VIII w. p.n.e.

17) Upadek północnego królestwa.

18) Schyłek królestwa judzkiego.

19) Historia deuteronomistyczna.

20) Niewola babilońska.

21) Literatura okresu niewoli babilońskiej.

22) Powrót i odbudowa - okres Perski

23) Powygnaniowa społeczność żydowska.

24) Edukacja i formacja religijna.

25) Hellenizacja.

26) Okres rzymski.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 108
Marek Baraniak 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Tyniecka 15/17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.