Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienie społeczno-kulturowe Chin (Z) 3600-19-SIW1-ZSKC(Z)
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978 -2000 , red. K. Tomala, Warszawa 2001. Blunden C., Elvin M. Chiny, przekład z ang. Mieczysław Jerzy Künstler, Warszawa : Świat Książki, 1997. Burski K., Tradycje i sztuka kulinarna Chin, Warszawa, 1995.

Fairbank J.K. Historia Chin, nowe spojrzenie, przekład z ang. T. Lechowska, Z. Słupski, Gdańsk 1996. Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa, 2001

Granet M., Religie Chin, tłum . J. Rozkrut, Kraków 1997.

Künstler M.J. Języki chińskie, Warszawa, 2000.

Künstler M.J. Mitologia chińska, Warszawa, 2001

Liao Yiwu, Prowadząc umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych. Wołowiec 2011. Mencjusz i Xunzi. O dobrym władcy, mędrcach i naturze ludzkiej, wybór, wstęp i tł. Małgorzata Religa, Warszawa, 1999 Pimpaneau J. Chiny: kultura i tradycje, Warszawa, 2001

Pomfret J. Lekcje chińskiego. Warszawa 2010.

Sławiński R. Westernizacja kultury chińskiej – blaski i cienie w: Kultury pozaeuropejskie i globalizacja, Warszawa 2000. Spence J.D. The search for Modern China, Londyn 1990.

Rozszerzony zestaw literatury zostanie podany do wiadomości na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Chin (i Tajwanu) w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej K_W09, H1A_W04

- potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe Chin (i Tajwanu) K_W10, H2A_W09

- ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Chin K_W11, H1A_W04

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata K_W14, H1A_W09

Umiejętności:

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki K_U02, H2A_U02

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Chin i Tajwanu do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata K_U04, H2A_U04

- potrafi prawidłowo usytuować Chiny w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego K_U05, H2A_U04

-potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych K_U09, H2A_U01, H2A_U02, H2A_U05

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Chin i Tajwanu K_U17, H2A_U03, H2A_U09

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Chin w języku polskim oraz w języku chińskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Chin K_U21, H2A_U08

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01, H1A_K01

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej K_K04, H1A_K03

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05, H1A_K04, H1A_K05

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06

- ma świadomość znaczenia kultury Chin w kulturze światowej K_K07, H1A_K05

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin K_K08, H1A_K05, H1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu testowego i opisu mapy konturowej na podstawie wiedzy zdobytej podczas wykładów i z zalecanych lektur.

Zakres tematów:

- środowisko geograficzne Chin, zróżnicowanie regionalne, klimatyczne

- podział administracyjny Chin na prowincje i regiony autonomiczne

- zróżnicowanie kulturowe i językowe między regionami

- chińska obyczajowość i jej korzenie – źródła tradycyjnej moralności i etyki chińskiej

- wierzenia ludowe i popularna mitologia (taoizm ludowy, buddyzm itp.)

- religie Chin (taoizm, buddyzm, religia ludowa, islam, chrześcijaństwo i in.)

- tożsamość narodowa, państwowa, chiński nacjonalizm, ‘hanizm’

- etnosy Chin, problematyka mniejszości etnicznych i regionów ich zamieszkiwania, polityka władz chińskich wobec mniejszości

- funkcjonowanie administracji państwowej, podział administracyjny kraju i zarządzanie społeczeństwem

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 2/3
Włodzimierz Cieciura 0/15 szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 2/3
Włodzimierz Cieciura 0/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.