Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium sinologiczne (Z) 3600-19-SIW2-PS(Z)
Proseminarium (PSEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zaleca się zapoznanie się z dowolnym podręcznikiem, pisania prac naukowych. Np. Jerzy Apanowicz Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Wybór literatury do pracy zaliczeniowej zależny jest od zainteresowań studenta.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• student będzie znał stan badań w zakresie wybranej problematyki chińskiego kręgu cywilizacyjnego (K_W17, H1A_W06, ++)

• student będzie znał i rozumiał podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W20, H1A_W08, +)

Umiejętności:

• student będzie potrafił wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje różnych źródeł (K_U01, H1A_U01, ++)

• student będzie potrafił biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania, i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych etc.) (K_U16, H1A_U10, ++)

• student posiądzie umiejętności potrzebne do przygotowania seminaryjnych: będzie potrafił dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w językach zachodnich i chińskim, będzie znał technikę pisania prac seminaryjnych (K_U18, H1A_U08, H1A_U09, +++)

• student będzie potrafił zastosować w pracy podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą (K_U19, H1A_U09, ++)

• student będzie potrafił wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej dobrać i odszukać źródła włącznie ze źródłami w języku chińskim , odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych (K_U20, H1A_U08, ++)

• student będzie posiadał umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej chińskiego kręgu cywilizacyjnego z uwzględnieniem tradycji intelektualnej chińskiego kręgu cywilizacyjnego (K_U21, H1A_U09, ++)

• student będzie posiadał umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków (K_U22, H1A_06, H1A_09, ++)

• student będzie posiadał umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. (K_U23, H1A_U06, ++)

• student będzie potrafił korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim, chińskim i językach zachodnich (K_U24, H1A_07, +++)

• student będzie potrafił porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku „orientalistyka” z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych (K_U25, H1A_U07, ++)

• student będzie umiał samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U26, H1A_U03, +++)

Kompetencje społeczne:

• student będzie rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01, H1A_K01, ++)

• student będzie potrafił odpowiednio cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej (K_K04, H1A_K03, ++)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę polegające na napisaniu proseminaryjnej pracy zaliczeniowej. Na ocenę wpływ mają również: obecność studenta oraz zaliczanie pomniejszych prac śródsemestralnych.

Zakres tematów:

Tematy dotyczące historii Chin i chińskiego obszaru cywilizacyjnego.

Metody dydaktyczne:

Proseminarium - dyskusja moderowana przez prowadzącego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 7 - sinologia
Włodzimierz Cieciura 7/52 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.