Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie I-II 3600-5-JAW3-SL1
Seminarium licencjackie (SEM-LIC) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura, Teoria, Metodologia (Literature,Theory, Methodology), red. Danuta Ulicka, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1998

Zofia Mitosek, Teorie badań literackich (Theory of Literary Studies), PWN, Warszawa 1998

Wiedza o kulturze, Antropologia kultury (Culture Studies, Anthropology of Culture) , red Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995

Wiedza o kulturze, Antropologia słowa, (Culture Studies, Anthropology of Words), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii. K_W16

- zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Japonii. K_W17

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa, historii, sztuki i estetyki. K_W18

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Japonii. K_W19

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. K_W20

Knowledge

-

Umiejętności:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł. K_U01

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Japonii do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata. K_U04

- potrafi prawidłowo usytuować Japonię w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego. K_U05

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym. K_U06

- umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności.K-U07

- posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (jęz. zachodnie). K_U11

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku japońskim.K_13.

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii poprzez analizę językową/ filologiczną. K_U15

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma japońskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.). K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Japonii. K_U17

- posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i odszukać źródła i opracowania napisane w języku japońskim, zna technikę pisania prac seminaryjnych. K_U18

- potrafi zastosować w pracy seminaryjnej podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań nad kulturą. K_U19

- potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej dobrać i odszukać źródła w języku japońskim, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych a także innych źródeł. K_U20

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Japonii w języku polskim lub obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Japonii. K_U21

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz japońskim. K_U22

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. K_U23

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i japońskim. K_U24

- potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych. K_U25

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. K_U26

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne. K_K02

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.K_K03

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej. K_K04

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla współczesnego świata K_K05

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego. K_K06

- ma świadomość znaczenia kultury Japonii w kulturze światowej. K_K07

-działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Japonii. K_K08.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie fragmentów pracy licencjackiej zgodnie z planem.

Zakres tematów:

Studenci mają do wyboru jedną z

przedstawionych poniżej grup tematycznych:

-arcydzieła klasycznej literatury japońskiej

-najwybitniejsi twórcy japońskiej literatury i kultury

-gatunki i rodzaje klasycznej literatury japońskiej

-japońskie, klasyczne ideały literacko-estetyczne

(miyabi, mono no aware, okashi, mujō, yūgen, ukiyo, iki, sui, tsū)

-płeć, wyobrażenia męskości i kobiecości w literaturze, sztuce i kulturze japońskiej, gender studies

-historia japońskiej kultury kulinarnej

-zwyczaje i obyczaje starożytnej, średniowiecznej, feudalnej i współczesnej

Japonii; kultura życia codziennego kultura zabawy i rozrywki Japonii

-popkultura Japonii

Metody dydaktyczne:

Metodologia literaturoznawstwa i kulturoznawstwa

Kulturowa teoria literatury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:25 - 14:55, sala 201
Iwona Kordzińska-Nawrocka 9/5 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:25 - 14:55, sala 201
Agnieszka Kozyra 3/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Lokale - Prosta 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.