Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język a kultura 3202-S1WJK12o-OG
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

konwersatorium = 30 godzin (= 1 ECTS)

samodzielne przygotowanie się do każdych zajęć: 15 x 1 godz. = 15 godz.

przygotowanie się do sprawdzianu pisemnego: 20 godzin

RAZEM ok. 65 godzin

1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

2. Test. Pytania: 24. Maksymalna liczba punktów: 96 (24x4) – 60%

Punkty i oceny:

3,0 (dst) – punkty od 50 do 60

3,5 (dst+) – punkty od 61 do 70

4,0 (db) – punkty od 71 do 80

4,5 (db+) – punkty od 81 do 90

5,0 (bdb) – punkty od 91 do 96

Końcowa ocena 5! (bdb+): przygotowanie do wszystkich zajęć i ocena bdb z testu.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zakres tematów:

Zakres tematów

1. Przedmiot i zakres badań etnolingwistyki. Miejsce etnolingwistyki w ogólnej klasyfikacji nauk. Powiązania z dyscyplinami pokrewnymi (językoznawstwo, semiotyka, psychologia, socjologia, antropologia, etnologia, etnografia, archeologia).

2. Język a kultura. Kulturowe funkcje języka.

3. Język a nauka: różnice między językowym (potocznym) a naukowym widzeniem świata. Taksonomie językowe  taksonomie naukowe; kategoryzacja w języku.

4. Początki etnolingwistyki: Wilhelm von Humboldt, E. Sapir, B. L. Whorf, B. Malinowski, L. Weisgerber.

5. Relatywizm językowy i kulturowy (hipoteza E. Sapira i B. Whorfa). Etnolingwistyka współczesna – główne kierunki badań nurtu relatywistycznego i uniwersalistycznego.

6. Metafora i metonimia jako sposoby językowego ujmowania rzeczywistości.

7. Antropocentryzm (antropomorfizm, antropometryzm), egocentryzm, etnocentryzm.

8. Kategoryzacja (konceptualizacja) w języku.

9. Językowy obraz świata. Konotacje (leksykalne i encyklopedyczne).

10. Uniwersalia językowe. Elementarne jednostki semantyczne jako klucz do porównań międzykulturowych (badania A. Wierzbickiej).

11. Słownictwo uwarunkowane kulturowo (słowa-klucze).

12. Wybrane systemy kulturowe i ich językowe odzwierciedlenie (m.in. nazwy kolorów, nazwy pokrewieństwa, części ciała, nazwy roślin i zwierząt).

13. Kulturowe uwarunkowania w gramatyce. Płeć a kategoria rodzaju. Kategorie pojęciowe wyrażane słowotwórczo.

14. Kulturowe normy komunikacji – konwencjonalne wzorce zachowań językowych Rosjan na tle innych narodów. Skrypty kulturowe.

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu, heureza, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 108
Magdalena Kuratczyk 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Szturmowa 4
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.