Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne skarbowe: materialne i procesowe 2200-1S026
Wykład specjalizacyjny (WYK-SPE) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

PODSTAWOWA:

M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Kodeks karny skarbowy. Skrypt, Warszawa 2011

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2019

T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009

P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017

W. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, I. Zgoliński (red.) Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017

L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018

UZUPEŁNIAJĄCA:

W. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Toruń 2010

I. Sepioło-Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2017

J. Stawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Warszawa 2017

S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009

J. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007

L. Wilk, Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe, Katowice 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1) zna źródła prawa karnego skarbowego oraz systematykę Kodeksu karnego skarbowego; zna i rozumie powiązania materialnego prawa karnego skarbowego z wybranymi działami prawa finansowego

2) zna i rozumie powiązania: materialnego prawa karnego skarbowego z materialnym prawem przestępstw i materialnym prawem wykroczeń; procedury karnej skarbowej z procedurą karną; wykonawczego prawa karnego skarbowego z prawem karnym wykonawczym

UMIEJĘTNOŚCI:

3) prawidłowo definiuje wszystkie podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego

1) prawidłowo stosuje i umie sfunkcjonalizować instytucje prawa karnego skarbowego

2) argumentuje posługując się prawidłowo prawniczą terminologią

POSTAWY:

1) rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa karnego skarbowego

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (możliwe 2 nieobecności), jako warunek zaliczenia przedmiotu oraz ocena ciągła aktywności studenta na zajęciach i krótkie prace pisemne w trakcie zajęć jako podstawa oceny.

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawa karnego skarbowego.

2. Źródła prawa karnego skarbowego. Wzajemne relacje pomiędzy prawem karnym skarbowym a prawem karnym powszechnym.

3. Czyn zabroniony w prawie karnym skarbowym, pojęcie przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego.

4. Wina, formy stadialne i zjawiskowe.

5. Zbieg czynów i przepisów.

6. Instytucje degresji karania: czynny żal karnoskarbowy.

7. Instytucje degresji karania: materialnoprawne podstawy dobrowolnego poddania się odpowiedzialności; odstąpienie od wymierzenia kary.

8. Kary, środki karne, zasady wymiaru kary.

9. Nadzwyczajne obostrzenie kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, zamiana kary na karę łagodniejszego rodzaju.

10. Środki probacyjne, środki zabezpieczające, przedawnienie, zatarcie skazania

11. Systematyka części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego: Przestępstwa i wykroczenia podatkowe. Przestępstwa i wykroczenia celne. Przestępstwa i wykroczenia dewizowe. Przestępstwa i wykroczenia w zakresie gier losowych. Omówienie wybranych typów czynów zabronionych.

12. Podstawy normatywne, zadania, odrębności i zasady procedury karnej skarbowej. Przebieg i sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego. Postępowanie sądowe. Uczestnicy postępowania karnego skarbowego.

13. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy - postępowanie mandatowe, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

14. Postępowania szczególne - Postępowanie nakazowe, postępowanie w stosunku do nieobecnych. Postępowania odwoławcze.

15. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Metody dydaktyczne:

Wykład realizowany w sali wykładowej, ilustrowany prezentacją multimedialną.

Kolejne instytucje i uregulowania są omawiane przez prowadzącą, z uwzględnieniem orzecznictwa SN i dyskursu w doktrynie.

Założeniem prowadzącej jest realizacja wykładu w sposób maksymalnie sfunkcjonalizowany i interaktywny, który pozwoli słuchaczom nie tylko zrozumieć i opanować prezentowane zagadnienia w teorii, ale również wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

Każde zajęcia będą obejmowały część teoretyczną i praktyczną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 18:15, (sala nieznana)
Magdalena Błaszczyk 43/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.