Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykroczenia - zagadnienia materialnoprawne 2200-1S028
Wykład specjalizacyjny (WYK-SPE) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

M. Błaszczyk, W.J. Jankowski, M. Zbrojewska, Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia. Skrypt, Warszawa 2013

A. Marek, Aleksandra Marek-Ossowska, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2019

M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2018

P. Daniluk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019

P. Daniluk (red.), Reforma prawa wykroczeń” , tom I, Warszawa 2019

P. Daniluk (red.), Reforma prawa wykroczeń” , tom II, Warszawa 2020

T. Grzegorczyk, W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011

T. Bojarski, Prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2013

W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1) zna źródła prawa wykroczeń; zna i rozumie powiązania prawa wykroczeń z prawem karnym

2) prawidłowo definiuje wszystkie podstawowe instytucje prawa wykroczeń

UMIEJĘTNOŚCI:

1) prawidłowo stosuje i umie sfunkcjonalizować instytucje prawa wykroczeń

2) argumentuje posługując się prawidłowo prawniczą terminologią

POSTAWY:

1) rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa wykroczeń

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (możliwe 2 nieobecności), jako warunek zaliczenia przedmiotu oraz ocena ciągła aktywności studenta na zajęciach i krótkie prace pisemne w trakcie zajęć jako podstawa oceny.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i historia prawa wykroczeń. Miejsce prawa wykroczeń w systemie prawa karnego.

2. Źródła prawa wykroczeń. Kodeksowe i pozakodeksowe prawo wykroczeń.

3. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia.

4. Pojęcie i struktura wykroczenia. Czyny zabronione przepołowione.

5. Formy popełnienia wykroczenia.

6. Jedność i wielość wykroczeń. Zbieg wykroczenia z przestępstwem.

7. Kary.

8. Środki karne.

9. Zasady wymiaru kar i środków karnych.

10. Obostrzenie kary

11. Nadzwyczajne złagodzenie kary. Odstąpienie od ukarania.

12. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu. Przedawnienie karalności i zatarcie ukarania.

13. Systematyka części szczególnej Kodeksu wykroczeń. Analiza wybranych wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

14. Analiza wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

15. Analiza wybranych wykroczeń przeciwko osobie i mieniu oraz przeciwko obyczajności publicznej.

Metody dydaktyczne:

Wykład realizowany w sali wykładowej, ilustrowany prezentacją multimedialną.

Założeniem prowadzącej jest realizacja wykładu w sposób maksymalnie sfunkcjonalizowany i interaktywny, który pozwoli słuchaczom nie tylko zrozumieć i opanować prezentowane zagadnienia w teorii, ale również wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Każde zajęcia będą obejmowały część teoretyczną i praktyczną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 16:30, sala 216
Magdalena Błaszczyk 40/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Stary BUW
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.