Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej szlacheckiej i na ziemiach polskich w XIX i XX wieku 2200-1S056
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura szczegółowa:

W. Bednaruk, , Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578 – 1794, Lublin 2008

H. Berman, Law and Revolution II: the Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition, Cambridge 2006.

H. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1995

P. Gawron, A. Moniuszko, Paweł Garwaski a „przygotowanie zawodowe” sędziów niższych sądów szlacheckich u schyłku XVI wieku,

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 8, 2015, z. 2.

Lawyers in Early Modern Europe and America, ed. W. Prest, New York 1981

R. Łaszewski, Wymiar sprawiedliwości we wsiach województwa chełmińskiego w XVII i XVIII wieku : organizacja sądownictwa i

postępowanie sądowe, Toruń 1974

J. Michalski, Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII wieku, Wrocław–Warszawa 1958

M. Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI – XVIII wieku, Katowice 2013

M. Mikołajczyk, Na drodze do powstania procesu mieszanego : zmiany w polskim procesie karnym w latach 1764-1794, Katowice 1991

A. Moniuszko, Wstęp do staropolskiego prawa sądowego. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Warszawa 2017

A. Moniuszko, Mazowieckie sady ziemskie. Organizacja – funkcjonowanie – postępowanie, Warszawa 2013

Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454-1772): organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004

A. Rosner, Tradycja staropolskiego sądownictwa polubownego – próba zarysowania problemu, [w:] Sprawiedliwość naprawcza. Idea.

Teoria. Praktyka, red. M. Fajst, M. Płatek, Warszawa 2005, s. 37–58

A. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI – XVIII w.: prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013

A. Rosner, Sędziowie i urzędnicy sądów pokoju w Księstwie Warszawskim, Przegląd Historyczny 79/4 (1988), s.659-684

A. Heylman, Historia organizacji sądownictwa w Królestwie Polskim, Warszawa 1861,

J. Machut-Kowalczyk, Panny, mężatki i wdowy przed sądem pokoju. Prawo a praktyka w Królestwie Polskim na przykładzie akt sądów

pokoju okręgu łęczyckiego, zgierskiego i łódzkiego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2013, t. 16,

J. Machut–Kowalczyk, Rada familijna pod powagą sądu pokoju w świetle akt łęczyckich, zgierskich i łódzkich z lat 1809-1876, Łódź 2014,

A. Bereza, Sądownictwo pokojowe w guberni lubelskiej na tle Królestwa Polskiego (1876-1915), Lublin 2004.

J. Maziarz, Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej w praktyce Sądu Okręgowego w Krakowie, Warszawa 2017.

Z. Zarzycki, Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w l. 1918–39, Kraków 2010,

K. Siemaszko, W trudnym okresie odbudowy państwa, Warszawa 2015.

M. Łysko, Kształtowanie się ustroju kolegiów orzekających w Polsce Ludowej (1952–1956), CPH 2012, t. LXIV, z. 2

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

• Zna organizację omówionych modeli wymiaru sprawiedliwości

• Rozumie uwarunkowania stojące za przyjęciem określonego modelu wymiaru sprawiedliwości

• Rozumie przyczyny, wady i zalety udziału społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości oraz potrafi je wskazać.

• Potrafi porównać różne modele organizacji wymiaru sprawiedliwości w epoce wczesnonowożytnej oraz w XIX i XX wieku

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności (waga 60%)

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) (waga 20%)

przygotowanie referatów na zajęciach albo esejów (waga 20%)

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Od prywatnego do publicznego wymiaru sprawiedliwości w Europie.

2. Model prywatny: sądy dominialne w Rzeczypospolitej i sądy w dobrach prywatnych.

3-4. Model publiczno-prywatny: sądownictwo miejskie i szlacheckie

5-6. Elementy prywatne w procesie sądowym i egzekucji wyroku w dawnym prawie polskim.

6. Pozasądowy wymiar sprawiedliwości.

8-9. Sędzia – obywatel: ideał i praktyka.

10. Profesjonalizacja prawników w Europie wczesnonowożytnej.

11. Sądownictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego

12. XIX-wieczne sądownictwo pruskie, austriackie i rosyjskie

13. Sądownictwo II RP

14. Sądownictwo w Generalnym Gubernatorstwie

15. Sądownictwo PRL

Metody dydaktyczne:

Wykład z użyciem prezentacji multimedialnych, pogadanka, samodzielne referaty uczestników, analiza tekstu źródłowego, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski 14/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.