Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki międzynarodowe w Europie 2104-L-D5SMEU
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://meet.google.com/nym-pkvi-dhz?hs=122&authuser=1
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

D.P. Calleo, Rethinking Europe's future, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2001

N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków 1998

Europa w perspektywie roku 2050, Polska Akademia Nauk - Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2007

R.J. Jackson (ed.), Europe in transition : the management of security after the Cold War, Praeger, New York 1992

L. Jesień (red.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej, PISM, Warszawa 2008

Kontynenty i państwa: Europa, Fogra, Kraków 2000, t. 1 - 2

J. Kłoczowski, H. Łaszkiewicz (eds.), East-Central Europe in European History. Themes & Debates, IEŚW, Lublin 2009

K. Kubiak, A. Makowski, P. Mickiewicz (red.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego. Wybrane aspekty, Bernardinum, Warszawa 2004

P. Mickiewicz, H. Wyligała (red.), Dokąd zmierza Europa ? : nacjonalizm, separatyzm, migracje - nowe wyzwania Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009

S. Parzymes, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Dialog, Warszawa 2009

S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Scholar, Warszawa 2009

S. Parzymies (red.), Europejskie struktury współpracy, MSZ, Warszawa 2000

S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Scholar, Warszawa 2003

J. Przewłocki, M. Stolarczyk (red.), Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002

D. Popławski (red.), Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, ASPRA-JR, Warszawa 2009

D. Popławski (red.), Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, ASPRA-JR, Warszawa 2011

„Rocznik strategiczny”

A. D. Rotfeld (red.), Dokąd zmierza świat, PISM, Warszawa 2008

A. Rudowski, R. Zenderowski (red.), Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009

J. Stańczyk, Przeobrażenia międzynarodowego układu sił w Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Analiza uwarunkowań i mechanizmów w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1999

J. Stefanowicz, I. Grabowska-Lipińska (red.), Racja stanu w dobie transformacji ładu europejskiego. Implikacje dla Polski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995

J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, PISM, Warszawa 2007

R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Scholar Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu z przedmiotu student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu państwowych i niepaństwowych aktorów stosunków międzynarodowych;

- prawne, społeczno-gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju stosunków międzynarodowych oraz współpracy międzynarodowej;

- w zaawansowanym stopniu znaczenie poszczególnych regionów świata i charakterystyczne dla nich współczesne wyzwania

Potrafi:

- prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, ekonomiczne, kulturowe, wojskowe i prawne w skali globalnej, wybranych regionów i subregionów świata, jak i na poziomie krajowym, wykorzystując teoretyczną i empiryczną wiedzę zdobytą podczas studiów, w z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych,

- merytorycznie argumentować, formułować spójne wnioski z wykorzystaniem specjalistycznego języka nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin, na użytek komunikacji ze specjalistami z zakresu dyscypliny, jak i szerszego grona odbiorców

- planować i organizować pracę indywidualną o charakterze badawczym w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych oraz w współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych nad danym problemem z zakresu stosunków międzynarodowych

- samodzielnie planować, realizować własne cele edukacyjne, w tym np. podejmować decyzje o wyborze odpowiedniego kierunku studiów II stopnia.

- analizować w sposób kompetentny sytuację polityczną i gospodarczą w Europie w okresie po zakończeniu II wojny światowej do chwili obecnej

- rozpoznać kluczowe wydarzenia, które stanowią główne czynniki ewolucji tej sytuacji;

- wyjaśnić rzeczywiste znaczenie decyzji politycznych podejmowanych przez różnego rodzaju gremia międzynarodowe, mających formę deklaracji bądź porozumień międzynarodowych;

- ocenić znaczenie jednostronnych aktów poszczególnych państw, zwłaszcza mocarstw, wpływających na stan stosunków międzynarodowych w Europie.

Jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu kierunku studiów;

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu stosunków międzynarodowych oraz w zasięgania opinii ekspertów, gdy potrzebne są one do rozwiązania danego problemu obejmującego problematykę studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Test zamknięty jednokrotnego wyboru („pierwszy termin” – na ostatnich zajęciach)

Ustne zaliczenia przedmiotu („drugi termin” – podczas sesji egzaminacyjnej)

Zakres tematów:

1) Uwarunkowania

a) Europa – pojęcie, granice, podziały (19 października 2020 r.)

b) Uwarunkowania demograficzne, ekonomiczne i polityczne (26 października 2020 r.)

c) Historia do 1945 r. (26 października 2020 r.)

d) Zimna wojna i Jesień Ludów (2 listopada 2020 r.)

2) Współpraca

a) Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska (2 listopada 2020 r.)

b) NATO (9 listopada 2020 r.)

c) Rada Europy (9 listopada 2020 r.)

d) KBWE/OBWE (16 listopada 2020 r.)

3) Wyzwania i zagrożenia

a) Imigracja i demografia (16 listopada 2020 r.)

b) Energetyka i ekologia (23 listopada 2020 r.)

c) Kryzys ekonomiczno-finansowy (23 listopada 2020 r.)

d) Terroryzm (30 listopada 2020 r.)

e) Nacjonalizm i populizm (30 listopada 2020 r.)

f) Zagrożenie ze strony Rosji (7 grudnia 2020 r.)

g) Zagrożenia zdrowtne

4) Regiony

a) Kraje jądra (14 grudnia 2020 r.)

b) Wyspy Brytyjskie (14 grudnia 2020 r.)

c) Europa Północna (21 grudnia 2020 r.)

d) Europa Południowa (21 grudnia 2020 r.)

e) Małe kraje niemieckojęzyczne (11 stycznia 2021 r.)

f) Nowe państwa członkowskie (11 stycznia 2021 r.)

g) Bałkany Zachodnie (18 stycznia 2021 r.)

h) Obszar WNP (18 stycznia 2021 r.)

5) Test zaliczeniowy (25 stycznia 2021 r.)

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 3
Andrzej Szeptycki 62/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.