Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przyrody i geografii II 1900-1-DPG2-PED
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Niezbędną do zaliczenia podstawę kursu stanowić będą materiały dostępne na zajęciach.

Literatura uzupełniająca (nieobowiązkowa):

1. Berne I., 1984. Zajęcia w terenie, WSiP, Warszawa.

2. Kruszewski K. (red.), 1993. Sztuka nauczania, t. 1 i 2. PWN, Warszawa.

3. Kupisiewicz C., 2005. Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa.

4. Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.). 2006. Pedagogika, t. 1 i 2, PWN, Warszawa.

5.Łobożewicz T., 1990. Krajoznawstwo i turystyka w szkole, WSiP, Warszawa.

6. Piskorz S., 1972. Jak realizować zadania dydaktyczno – wychowawcze podczas wycieczek geograficznych, biologicznych i krajoznawczych [w:] Materiały metodyczne do nauczania geografii i pracy krajoznawczej w szkole, Okręgowy Ośrodek Metodyczny, Kraków, s. 32-41.

7. Suchan A., 2003. Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody, SCE, Tarnów.

8. Tywoński K., 1977. Naucznie geografii regionalnej, WSiP, Warszawa.

9. Wuttke G., 1963. Ćwiczenia i wycieczki w nauczaniu geografii, PZWS, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. charakteryzuje założenia dydaktyczne przedmiotów przyroda i geografia w szkole podstawowej,

2. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki czynnościowej (przedmiotowej),

3. omawia warsztat pracy nauczyciela przyrody i geografii w szkole podstawowej.

Umiejętności:

1. analizuje aktualną podstawę programową nauczania przyrody i geografii w szkole podstawowej i na jej podstawie tworzy rozkład nauczania i plan wynikowy.

2. analizuje podręczniki i zeszyty ćwiczeń przyrody oraz poradniki metodyczne dla nauczycieli, dokonuje wyboru uwzględniając specyfikę szkoły,

3. stosuje zróżnicowane formy, strategie nauczania, zasady nauczania i metody (szczególnie aktywizujące) dostosowane do celów i treści zajęć przedmiotowych,

4. projektuje lekcję i opracowuje konspekty lekcji przyrody i geografii, wykorzystuje i tworzy narzędzia hospitacji lekcji,

5. określa cele edukacyjne, tworzy standardy wymagań w ujęciu operacyjnym,

6. wykorzystuje różnorodne środki i pomoce dydaktyczne do wyjaśniania zjawisk i procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych i kulturowych,

7. tworzy narzędzia do przeprowadzania ewaluacji zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

Kompetencje społeczne:

1. dostrzega misję zawodu nauczyciela w społeczeństwie i potrzebę przywrócenia etosu nauczyciela,

2. wykazuje postawę gotowości do pracy zespołowej w zespole nauczycielskim i kierowania pracą uczniów,

3. aktywnie korzysta z różnorodnych form, strategii nauczania, nowoczesnych metod i środków dydaktycznych. Wykazuje otwartą postawę wobec nowości rozwijających się nauk przyrodniczych,

4. dąży do ciągłego doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, podnoszenia kwalifikacji zawodowych w toku kształcenia ustawicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z aktywności na zajęciach i wykonywanych w takcie zajęć zadań (60% oceny końcowej) oraz końcowego zaliczenia pisemnego w formie testu (40% oceny końcowej).

• Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest wykonanie 60% zadań w trakcie zajęć.

• Wykonanie co najmniej 90% zadań na ocenę bardzo dobrą zwalnia z testu zaliczeniowego z końcową oceną bardzo dobrą.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – omówienie przebiegu i rozliczenia praktyk pedagogicznych

2. Metody waloryzacyjne w nauczaniu przyrody i geografii. Opracowanie konspektu lekcji prowadzonej metodą waloryzacyjną, ekspresyjną (2)

3. Projekty jako metoda realizacji zadań szkoły podstawowej. Opracowanie projektu badawczego do realizacji celów kształcenia przyrodniczego.(4)

4. Gry dydaktyczne na lekcji przyrody i geografii – sposób na uatrakcyjnienie nauki(2)

5. Techniki pomocne w procesie nauczania - uczenia się przyrody i geografii (analiza SWOT, mapy mentalne, śnieżna kula, drzewo decyzyjne i inne), (2)

6. Praca domowa uczniów; jej cele i funkcje. (2)

7. Wyniki kształcenia. Ocenianie. Sytuacje sprawdzania, jakość sprawdzania (rzetelność, trafność, obiektywizm). Sprawdzanie osiągnięć i ocena uczniów. Zasady oceniania, przedmiot, rodzaje i metody kontroli. Funkcje oceniania (2)

8. Wynikowy rozkład treści kształcenia (wykonanie wynikowego rozkładu treści kształcenia) (4)

9. Planowanie i standaryzacja testów dydaktycznych (wykonanie planu testu, konstruowanie testu, standaryzacja) (4)

10. Analiza statystyczna rzetelności zadań testowych.

11. Pomoce dydaktyczne: atlasy i podręczniki szkolne do przyrody i geografii w szkole podstawowe – ocena, funkcje (2)

12. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć stosowane będą głównie mety: ćwiczeniowa, seminaryjna.

Ponadto: metoda waloryzacyjna - ekspresyjna, dyskusja, praca z tekstami źródłowymi (m.in. dokumentami resortu edukacji).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Awramiuk-Godun 10/13 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Awramiuk-Godun 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.