Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Comparative Contract Law 2200-1CWPC99
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://brak
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Contract Law: Cases, Materials and Text on Contract Law, ed. by H. Beale, B. Fauvarque-Cosson, J. Rutgers, D. Tallon, S. Vogenauer, Hart 2019

Literatura polecana:

Smits J., Contract Law. A Comparative Introduction, Elgar Publishing 2017

Dodatkowa literatura może zostać wskazana przy okazji konkretnych zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student będzie potrafił:

WIEDZA:

- zdefiniować pojęcie prawa porównawczego, a także podstawowe terminy z zakresu prawa umów

- scharakteryzować uregulowania w różnych systemach prawnych (w prawie angielskim, francuskim i niemieckim) dotyczące prawa umów,

- wskazać podstawowe różnice i cechy wspólne między uregulowaniem prawa umów w systemie prawa kontynentalnego (stanowionego) oraz w systemie prawa anglosaskiego (precedensowego),

- porównać unifikację prawa umów w UE z tworzeniem prawa globalnego (w zakresie prawa handlowego) oraz unifikacją prawa prywatnego w USA i Kanadzie,

- przedstawić przykładowe uregulowania zawarte w PECL i DCFR w odniesieniu do prawa narodowego,

- ocenić perspektywy dalszego rozwoju europejskiego prawa umów,

UMIEJĘTNOŚCI:

- stosować w praktyce metodę prawnoporównawczą

- analizować akty prawne z zakresu prawa umów z różnych systemów prawnych,

- ocenić przydatność PECL i DCFR dla międzynarodowych kontraktów handlowych,

- przygotować umowy zgodne z prawem angielskim, francuskim, lub niemieckim;

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania do zaliczenia przedmiotu:

- przygotowanie pracy pisemnej (10-15 stron A4 czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5) dotyczącej problematyki porównawczego prawa umów na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia – 70% oceny końcowej,

- aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach wynikający z dobrego przygotowania się do zajęć (w tym przygotowanie ewentualnych prezentacji) – 20% oceny końcowej,

- obecność na zajęciach – 10% oceny końcowej;

PRACA PISEMNA

Praca pisemna powinna składać się z następujących części:

1. Zdefiniowanie problemu badawczego.

2. Analiza problemu z perspektywy prawa angielskiego

3. Analiza problemu z perspektywy prawa francuskiego

4. Analiza problemu z perspektywy prawa niemieckiego

5. Analiza problemu z perspektywy prawa narodowego Autora pracy

6. Porównanie regulacji z różnych systemów prawnych i wnioski końcowe;

Praca powinna zostać wysłana elektronicznie na adres: osajda@wpia.uw.edu.pl w pliku o jednym z następujących formatów: doc, docx, pdf.

Praca zostanie oceniona z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- precyzja i jasność sformułowania problemu badawczego

- dokładność i jasność prezentacji stanowisk poszczególnych systemów prawnych dotyczących tego problemu badawczego

- prawidłowe i umiejętne zastosowanie metody prawnoporównawczej (struktura pracy, argumenty prawno porównawcze, wnioski płynące z analizy prawnoporównawczej),

- formalna poprawność pracy (formatowanie, przypisy, cytowanie źródeł etc.)

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

każdy student bez konsekwencji co do oceny końcowej może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia

Zakres tematów:

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do prawa europejskiego i europejskiego prawa umów

2. Wprowadzenie do prawa umów: terminologia

3. Teoria prawa umów

4. Zawarcie umowy

5. Negocjacje. Obowiązki stron przy zawieraniu umów i odpowiedzialność związana a ich naruszeniem

6. Wady oświadczenia woli

7. Wady umów: brak pełnej zdolności do czynności prawnych stron, sprzeczność umowy z prawem lub z zasadami współżycia społecznego

8. Treść umów: typowe klauzule umowne, nieuczciwe klauzule umowne

9. Wykładnia umów

10. Następcza niemożliwość świadczenia i jej skutki

11. Odpowiedzialność za naruszenie umowy

Metody dydaktyczne:

Wykład wzbogacany prezentacją Power Point i dyskusją nad kwestiami spornymi w doktrynie i kazusami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Konrad Osajda 1/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.