Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historie fotografii 3700-KON421-AL-OG
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 3
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Barad Karen, Meeting the universe halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University Press, Durham-London 2007.

2. Barański Janusz, Świat rzeczy: zarys antropologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

3. Bennett Jane, Siła rzeczy, przeł. Tomasz Kaszubski, w: Cecylia Malik. Rezerwat Miasto, red. Martyna Niedośpiał, Aneta Rostkowska, Bunkier Sztuki, Kraków 2014, s. 154-175.

4. Bergson Henri, Materia i pamięć. O stosunku ciała do ducha, przeł. Władysław Filewicz, Wydawnictwo vis-à-vis/Etiuda, Kraków 2015. (fragm.)

5. Bodei Remo, O życiu rzeczy, przeł. Alicja Bielak, Przypis, Łódź 2016.

6. Dant Tim, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, przeł. Janusz Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

7. Domańska Ewa, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura współczesna” 2008, 3, s. 9-21.

8. Domańska Ewa, Problem rzeczy we współczesnej archeologii, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 27-60.

9. Domańska Ewa, Olsen Bjørnar, Wszyscy jesteśmy konstruktywistami (Odpowiedź na artykuł Jacka Kowalewskiego i Wojciecha Piaska: W poszukiwaniu utraconej Rzeczywistości. Uwagi na marginesie projektu „zwrotu ku rzeczom” w historiografii i archeologii), w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 83-100.

10. Dudley Sandra H. Museum materialities: objects, sense and feeling, w: Museum Materialities. Objects, Engagements, Interpretations, red. Sandra H. Dudley, Routledge, London-New York 2010, s. 1-18.

11. Harman Graham, Traktat o przedmiotach, przeł. Marcin Rychter, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

12. Heidegger Martin, Pytanie o rzecz: przyczynek do Kantowskiej nauki o rzeczach transcendentalnych, przeł. Janusz Mizera, KR, Warszawa 2001.

13. Kobiałka Dawid, Z życia dwóch naszyjników: problemy biograficznego podejścia do rzeczy, „Kultura Współczesna” 2008, 3, s. 201-216.

14. Kopytoff Igor, Kulturowa biografia rzeczy — utowarowienie jako proces, przeł. Ewa Klekot, w: Badanie kultury, red. Marian Kempny, Ewa Nowacka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 249-274.

15. Olsen Bjørnar, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. Bożena Shallcross, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2013.

16. Shanks Michael, The Life of an Artifact in an Interpretive Archaeology, „Fennoscandia Archaeologica” 1998, XV, s. 15-31.

Ziębińska-Witek Anna, Renesans materialności, czyli o powrót obiektów do muzeum, w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Universitas, Kraków 2014, s. 217–228.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student rozumie istotę badań nad fotografią, posiada wiedzę z tego zakresu,

- student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych metod badawczych w obszarze historii fotografii,

- student zna podstawowe terminy i pojęcia stosowane w metodologii badań humanistycznych.

Umiejętności:

- student potrafi samodzielnie postawić problemy badawcze związane z obszarem badań nad fotografią i podejmuje próbę ich rozwiązania,

- student potrafi weryfikować hipotezy badawcze,

- student potrafi uporządkować wyniki badań i usystematyzować wnioski,

- student rozumie specyfikę języka humanistyki, zwłaszcza w zakresie badań nad fotografią,

- student potrafi dokonywać samodzielnych analiz i interpretacji wybranych fotografii.

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość dynamicznego rozwoju kultury i pojawiania się nowych metod i paradygmatów badawczych,

- student ma świadomość znaczenia fotografii w kulturze współczesnej,

- student potrafi ułożyć i zrealizować plan pracy własnej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego,

- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia konwersatorium jest:

– obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze);

– przygotowanie do zajęć;

– esej zaliczeniowy

2. Ocena końcowa uwzględnia:

– przygotowanie do zajęć (30% oceny końcowej),

– aktywny udział w zajęciach (30% oceny końcowej),

– esej zaliczeniowy (40% oceny końcowej).

* nadwyżkowe nieobecności będą odrabiane dodatkowymi pracami pisemnymi i notatkami z lektur

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prace grupowe, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty studenckie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 11
Magdalena Wróblewska 7/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.