Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych 2200-1P006S
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Podręczniki: M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2007; K. Sójka –Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2006, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały);A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791-1992, Warszawa 2001. Literatura uzupełniająca: M. Wąsowicz, Prawo i obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego, Warszawa 2015; K. Sójka–Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Wrocław 2010; A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007; A.Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI –XVIII w.): zarys wykładu z wyborem źródeł, Warszawa 2017: http://naszestrony.eu/campidoglio/graph/srodki/sadownictwo-rp-sz.pdf

Ew. dodatkowo: W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego t. I: 966-1795, Warszawa 2010 lub 2012; A. Korobowicz, W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa-Kraków 2009; W. Witkowski: Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007;

Źródła: M. Sczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, Warszawa 2001;

oraz inne pozycje monograficzne i źródłowe wskazywane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa publicznego (w tym konstytucyjnego) i ścieżki ich kształtowania (K_W07)

2. Zna ewolucję ustrojów głównych państw świata i rozumie przyczyny różnic ustrojowych, a w szczególności zna ewolucję metod tworzenia prawa, zarządzania państwem i wymiaru sprawiedliwości (K_W09; K_W02)

3. zna i rozumie przyczyny i skutki ewolucji ustrojowej Polski. (K_W09)

4. Zna genezę, naturę i kierunki rozwoju poszczególnych instytucji procesu sądowego, rozumie ich przyczyny i skutki (K_W13; K_W02)

5. Zna i rozumie kształtowanie się podstawowych pojęć i instytucji prawa karnego i ich rodowód (K_W13; K_W03)

Umiejętności:

1. potrafi dostrzec i prawidłowo zinterpretować

związki między zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi w perspektywie historycznej (K_U03)

2. potrafi wykorzystywać źródła historyczno – prawne i krytycznie je analizować, (K_U01; K_K01; K_K02)

3. potrafi posługiwać się metodą historyczno – prawną (K_U02).

4. potrafi porównywać, interpretować i rekonstruować instytucje prawne, wyjaśnić przyczyny i wskazywać skutki regulacji prawnych na przykładach historycznych z wykorzystaniem źródeł ( w szczególności orzecznictwa sądowego) (K_U03) .

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu końcowego dopuszczony/a jest Student/ka, który/a zaliczyła ćwiczenia z przedmiotu. Egzamin – zasadniczo – w formie ustnej, dla chętnych: egzamin pisemny (tradycyjny) lub egzamin pisemny „z otwartą książką”. Egzamin przedterminowy – dla osób, które zaliczyły ćwiczenia na minimum ocenę dobrą.

Możliwość zaliczenia przedmiotu poprzez zakwalifikowanie się do udziału w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznoprawnej

Zakres tematów:

Wykład wstępny: przedmiot i sens jego poznawania, kształt zajęć, źródła i opracowania

2. Społeczeństwo i jego przemiany: od średniowiecza po wiek XX

3. Państwo i jego przemiany: od patrimonium po dobro wspólne. Państwo feudalne.

4. Monarchie: stanowa, absolutna i ograniczona.

5. Państwo i jego przemiany: republiki, państwo podziemne (1863-1864, 1939-1945), państwo autorytarne, totalitarne (casus PRL), demokratyczne państwo prawne.

6. Partykularyzmy ustrojowe i prawne, autonomia, państwo unitarne.

7. Konstytucje: od artykułów henrykowskich do konstytucji Królestwa Polskiego

8. Konstytucje XX wieku: od małej konstytucji 1919 r. do konstytucji PRL z 1952 r.

9. Głowa państwa: król.

10. Głowa państwa: naczelnik, prezydent, Rada Państwa.

11. Parlamentaryzm: od wiecu po sejm i senat w państwie szlacheckim

12. Parlamentaryzm nowoczesny: XIX i XX wiek.

13. Zarząd centralny państwa: od rady monarszej po Straż Praw.

14. Rada Ministrów w XX wieku. Casus PRL: Partia kieruje, a rząd rządzi (1971).

Semestr letni

15. Parlament a głowa państwa i rząd – kształtowanie się podziału władzy.

16. Zarząd terenowy: od palatyna po wojewodę i starostę w państwie szlacheckim

17. Zarząd terenowy od schyłku XVIII wieku/ administracja.

18. Samorząd od rządów sejmikowych po rok 1990.

19. Od poddanego do obywatela: pozycja, uprawnienia

20. Prawo wyborcze.

21 Sądy prawa publicznego: od sądu sejmowego po trybunał stanu.

22. Sądownictwo administracyjne. Sadownictwo konstytucyjne

23. Sądownictwo i sędziowie w dobie stanowości prawa

24. Sądownictwo i sędziowie sądów powszechnych. Czynnik społeczny.

25. Zmienna w czasie systematyka prawa.

26. Prawo: od średniowiecza po schyłek XIX wieku.

26. Prawo: kodyfikacje XIX i XX wieku

27. Polska na tle Europy, X-XX w.

28. Próba posumowania

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji), przedstawianie problemów do rozwiązania, burza mózgów.

Jednak w semestrze zimowym - wobec ograniczeń związanych z zarazą - wykład będzie przedstawiany asynchronicznie (platforma Kampus ew. Zoom), zaś wątpliwości Studentek i Studentów zapewne spływać będą via e-mail i rozwiązywane będą na kolejnych zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala A.Mickiewicza aula
Marek Wąsowicz 446/600 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Audytorium Maximum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)