Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terroryzm lotniczy i kosmiczny, bezpieczeństwo a prawa człowieka 2200-1W101N
Wykład specjalizacyjny (WYK-SPE) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Z. Galicki Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1981.

K. Liedel Zwalczanie terroryzmu lotniczego – aspekty prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo JURYSTA, Warszawa 2003.

Tomasz R. Aleksandrowicz Terroryzm międzynarodowy, Editions 2017.

Efekty uczenia się:

Po zamknięciu wykładu studenci

znają podstawowe terminy międzynarodowego lotniczego prawa karnego.

wyjaśniają najważniejsze mechanizmy tej gałęzi prawa.

potrafią wskazać najczęstsze metody implementacji tej gałęzi prawa do krajowych porządków prawnych

wskazują na najważniejsze kierunki oddziaływania tej gałęzi prawa na dalszy rozwój prawa międzynarodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Proces dydaktyczny wykorzystywany w czasie wykładu wykorzystuje instrumentarium badawcze wykorzystywane w naukach prawnych. Z uwagi na podział przedmiotu na dwie części (część poświęconą terroryzmowi lotniczemu i część poświęconą terroryzmowi kosmicznemu), zaliczenie przedmiotu nastąpi na podstawie średniej arytmetycznej dwóch ocen uzyskanych z dwóch testów przeprowadzonych na ostatnich zajęciach.

Zakres tematów:

Por punkt "Opis" w ramach "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Metody dydaktyczne:

W ramach zajęć ze studentami, których cele zdefiniowano powyżej, analizie zostają poddane kluczowe akty prawne na podstawie których wspólnota międzynarodowa państwa zapobiega, ściga i karze akty terroryzmu lotniczego i kosmicznego. Do aktów tych należy zaliczyć m.in. Konwencję Haską z 1970, Konwencję Montrealską, które choć bezpośrednio odnoszą się do zjawiska międzynarodowego terroryzmu lotniczego, to obecnie dyskutowana jest możliwość wykorzystania tych doświadczeń również w odniesieniu do przypadków terroryzmu kosmicznego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 316
Aleksander Gubrynowicz, Zuzanna Kulińska-Kępa 25/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
BUW - Dobra 56/66
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)