Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa 3006-WDJ2
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001

F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991

R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka I-II, Warszawa 1989

K. Buhler, Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania, Kraków 2004

K. Rosner (red.), Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej I-II, Warszawa 1995-1996

N. Chomsky, O naturze i języku, Poznań 2005

J. L. Austin, Jak działać słowami, [w:] Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa 1993, s. 542–713

P. Grice, Logika a konwersacja, [w:] Język w świetle nauki (red. B. Stanosz), Warszawa 1980, s. 91–114

J. Searle, Czynności mowy, Warszawa 1987

G. Lakoff i M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988

B. Lee Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 2002

A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki - różne kultury, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

- rozumie i analizuje składnię omawianych tekstów (K_W02/P6S_WG)

- wyjaśnia podstawową terminologię językoznawczą (K_W10/P6S_WG),

- opisuje najważniejsze kierunki i metody badań lingwistycznych (K_W10/P6S_WG),

w zakresie umiejętności

- analizuje wypowiedzi z punktu widzenia funkcji, jaką pełnią (K_U03/P6S_UW),

- dobiera odpowiednie do przedmiotu badań metody językowego opisu tekstu (K_U05/P6S_UW),

w zakresie kompetencji społecznych

- określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK),

- wykazuje się rzetelnością i aktywnością w swojej pracy (K_K01/P6S_KK),

- rozumie znaczenie nauki o językoznawstwie w pracy badawczej filologa klasycznego (K_K03/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- kontroli obecności (dozwolone 2 nieobecności);

- bieżącego przygotowania do zajęć;

- testu otwartego.

Zakres tematów:

Zakres przedmiotowy językoznawstwa.

Główne nurty językoznawstwa współczesnego.

Komponenty systemu językowego.

Strukturalistyczna analiza językoznawcza.

Założenia i metody gramatyki generatywnej.

Akty mowy i pragmatyka.

Kognitywizm w językoznawstwie.

Metody dydaktyczne:

metoda podająca (wykład opisowy)

metoda problemowa (wykład konwersatoryjny)

metoda praktyczna (ćwiczenia przedmiotowe)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 113
Maciej Staniszewski 9/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)