Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Comparative Company Law 2200-1I007
Wykład specjalizacyjny (WYK-SPE) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://KAMPUS
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Tryb prowadzenia: mieszany: w sali i zdalnie
w sali
Literatura:

Podręczniki:

Andenas M., Wooldridge F., European Comparative Company Law, (Cambridge: CUP, 2009)

Ventoruzzo M. ed., Comparative Corporate Law, (St. Paul: West Acad. Publ. 2015)

Cahn A., Donald D.C., Comparative Company Law, 2nd. ed. (Cambridge: CUP, 2018)

R. Kraakman ed. at al., The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach, 3rd. ed. (Oxford: OUP, 2017)

Dodatkowe materiały do przygotowania mogą być wskazywane podczas konkretnych zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student będzie potrafił:

WIEDZA:

- zdefiniować podstawowe terminy z zakresu prawa spółek handlowych oraz wskazać najistotniejsze problemy prawne na tle jego regulacji i stosowania

- scharakteryzować uregulowania w różnych systemach prawnych kluczowych kwestii z zakresy prawa spółek

- wskazać podstawowe różnice i cechy wspólne między uregulowaniem prawa spółek w systemie prawa kontynentalnego (stanowionego) oraz w systemie prawa anglosaskiego (precedensowego),

- ocenić perspektywy dalszego rozwoju prawa spółek

UMIEJĘTNOŚCI:

- stosować w praktyce metodę prawnoporównawczą

- analizować akty prawne z zakresu prawa spółek z różnych systemów prawnych

- potrafić ocenić zasadność wyboru konkretnej formy prawnej spółki dla prowadzenia konkretnego rodzaju działalności gospodarczej, ze świadomością zalet i wad wyboru,

- napisać postanowienia umowy spółki dotyczące uregulowania najważniejszych kwestii;

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania do zaliczenia przedmiotu:

- przygotowanie pracy pisemnej (10-15 stron A4 czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5) dotyczącej problematyki porównawczego prawa spółek na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia – 70% oceny końcowej,

- aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach wynikający z dobrego przygotowania się do zajęć – 20% oceny końcowej,

- obecność na zajęciach – 10% oceny końcowej;

PRACA PISEMNA

Praca ma być na temat związany z problematyką zajęć - temat proponują studenci i podlega on akceptacji prowadzącego.

Wymagania formalne dotyczące pracy zaliczeniowej:

długość: 10-15 stron (czcionka Times New Roman, interlinia 1,5, typowe ustawienia szerokości marginesów)

Praca powinna zostać wysłana elektronicznie na adres: osajda@wpia.uw.edu.pl w pliku o jednym z następujących formatów: doc, docx, pdf.

Praca zostanie oceniona z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- precyzja i jasność sformułowania problemu badawczego

- dokładność i jasność prezentacji stanowisk poszczególnych systemów prawnych dotyczących tego problemu badawczego

- prawidłowe i umiejętne zastosowanie metody prawnoporównawczej (struktura pracy, argumenty prawnoporównawcze, wnioski płynące z analizy prawnoporównawczej),

- formalna poprawność pracy (formatowanie, przypisy, cytowanie źródeł etc.)

AKTYWNOŚĆ

Aktywny udział w zajęciach oznacza przeczytanie wskazanych materiałów przed zajęciami oraz włączenie się do toczącej się na zajęciach dyskusji (odpowiadanie na pytania, prezentowanie własnych opinii i argumentacji).

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

każdy student bez konsekwencji co do oceny końcowej może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia

Zakres tematów:

Zajęcia obejmą następującą problematykę:

1. Wprowadzenie

2. Wprowadzenie do prawa spółek handlowych

3. Spółka jako osoba prawna i ograniczenia ograniczonej odpowiedzialności (doktryna przebicia kurtyny korporacyjnej)

4. Wprowadzenie do porównawczego prawa spółek handlowych

5. Rodzaje (typy) spółek handlowych

6. Zakładanie spółki handlowej

7. Zarządzanie spółką (zarząd)

8. Zarządzanie spółką: zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) i jego uchwały

9. Prawa wspólników (w szczególności wspólników mniejszościowych) i ich ochrona

10. Kapitał zakładowy

11. Charakter prawny akcji (udziału) i rodzaje akcji (udziałów)

12. Połączenia, podziały i przekształcenia spółek

13. Prawo grup spółek (koncern, holding)

Metody dydaktyczne:

Wykład wzbogacany prezentacją Power Point i dyskusją nad kwestiami spornymi w doktrynie i kazusami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 2.8
Konrad Osajda 2/3 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.