Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminolog w pracy - zagadnienia wybrane 3401-FAK-KWPz
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Shapiro P.S., Thinking about White Collar Crime: Matters of Conceptualization and Research, National Institute of Justice, 1980.

2. Sutherland E.H., White Collar Crime. New York: Dryden, 1949.

3. G. Garbarczyk, Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, Toruń 2002.

4. P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, 2017

5. W. Jaroch, Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne, KKiPK WPiA UWM, 2014

6. P. Chlebowicz (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym: analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, KKiPK WPiA UWM, 2013

7. J. Wójcik, Oszustwa finansowe: zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, JWW, Warszawa, 2008

8. P. Masiukiewicz, Piramidy finansowe: teoria, regulacje, praktyka, 1. PWN SA, Warszawa, 2015.

9. Durkheim E., Samobójstwo, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

10. Gmitrowicz A., Makara – Studzińska M., Młodożeniec A., Ryzyko samobójstwa u młodzieży, PZWL, Warszawa 2015

11. Koszewska I., Profilaktyka depresji i samobójstw w Polsce w latach 2009-2016 z perspektywy trzeciego sektora, Suicydologia t. VIII, 2016

12. Ury W., Odchodząc od nie, PWE, Warszawa 2016

Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawanie się, PWE, Warszawa 2016

13. Chojnacka M., Poklek R., Negocjacje policyjne i więzienne, Difin S.A, Warszawa 2017

14. Bałandynowicz, A.: Probacja: resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa, 2011

15. D.Wójcik ( red. naukowa): „Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki”, Wyd.Naukowe SCHOLAR, 2010.

16. Konopczyński, M.: Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa, 2009.

17. Kwadrans, Ł.: Metody pracy wychowawczo resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2019

18. Kozaczuk F.: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2009

19. Skafiriak B.: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2007.

20. Stanik J.M., Urban B. Resocjalizacja, t.1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć:

1. Student potrafi wymienić i scharakteryzować potencjalne miejsca pracy absolwenta kryminologii i resocjalizacji.

2. Student zna teoretyczne i prawne podstawy pracy kuratora sądowego, wychowawcy w placówkach penitencjarnych, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, zakładach poprawczych.

3. Student potrafi wskazać sposoby wykorzystania w pracy zawodowej kryminologa koncepcji teoretycznych poznanych w okresie studiów.

4. Student zna metody pracy kuratora sądowego, wychowawcy działu penitencjarnego oraz wychowawcy ośrodka opiekuńczo-wychowawczego

5. Student wie gdzie szukać w rozwiązań w razie sytuacji mogących prowadzić do incydentów nadzwyczajnych.

6. Student zdobywa wiedzę na temat prowadzonej resocjalizacji w placówce penitencjarnej oraz zna i poprawnie posługuję się terminologią z zakresu readaptacji społecznej skazanych.

7. Student umie nazwać i określić potrzeby związane z kondycją psychiczną społeczeństwa i zapobieganiem samobójstwom.

8. Student posługuje się terminologią suicydologii i jej zastosowaniem.

9. Student zna zasady negocjacji stosowanej w więziennictwie i policji. Potrafi wymienić rodzaje komunikacji niezbędnej w działaniach interwencyjnych i profilaktycznych.

10. Student potrafi określić zastosowanie mediacji karnej i rodzinnej.

11. Umiejętnie stosuje terminologię związaną z dzieckiem w prawie karnym i w kryminologii. Umie rozpoznać problemy w obszarze pomocy dzieciom i młodzieży.

12. Definiuje koncepcję przestępczości „białych kołnierzyków”.

13. Prezentuje koncepcje teoretyczne dotyczące przestępczości gospodarczej.

14. Zna i opisuje charakterystykę poszczególnych rodzajów przestępstw gospodarczych.

15. Klasyfikuje poszczególne rodzaje przestępczości gospodarczej.

16. Zna i opisuje przebieg omawianych na zajęciach metodą case study wybranych afer gospodarczych.

17. Zna i opisuje charakterystykę przestępstw wewnętrznych w przedsiębiorstwach oraz zna modele jej przeciwdziałania.

Metody i kryteria oceniania:

- sprawdzanie obecności,

-aktywność na zajęciach

-przygotowanie do zajęć

-praca zaliczeniowa

Zakres tematów:

1. Wstęp do zajęć, Sprawy organizacyjne. Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwenta kryminologii, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pracy socjalnej.

2. Metodyka pracy kuratora sądowego, podstawy prawne

3. Kurator społeczny – obowiązki i zadania na przykładzie konkretnych przypadków

4. Charakterystyka placówek opiekuńczo- wychowawczych, zakładów poprawczych

5. Placówka penitencjarna jako miejsce pracy – charakterystyka, podstawy prawne działalności

6. Metodyka pracy wychowawcy penitencjarnego, programy resocjalizacyjne

7. Sytuacje nadzwyczajne oraz praca ze szczególnym przypadkiem – pedofil w zakładzie karnym

8. Readaptacja społeczna skazanych,

9. Suicydologia - wstęp, rozpoznanie, działanie. Praca suicydologa.

10. Zapobieganie samobójstwom w praktyce.

11. Mediacje i negocjacje w kryminologii

12. Dziecko w kryminologii - aspekty prawne i społeczne. Jak wygląda praca kryminologa z małoletnimi?

13. Przestępczość bez przemocy. Koncepcja „przestępczości białych kołnierzyków” Edwina Sutherlanda. Charakterystyka poszczególnych rodzajów przestępstw gospodarczych.

14. Wykorzystanie metody case study w analizie kryminologicznej wybranych afer gospodarczych. Piramida finansowa: Charles Ponzi, Bernard Madoff i inne, Afery lat sześćdziesiątych XX w.: afera mięsna i afera skórzana, Afera FOZZ, Afera „Art-B”, Afera Paliwowa, Warszawska Grupa Inwestycyjna, Interbrok Investment.

15. Kryminolog w korporacji. Profil korporacyjnego oszusta. Wykrywanie i przeciwdziałanie przestępstwom i nadużyciom wewnętrznym w przedsiębiorstwach.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych i aktów prawnych, ćwiczenia aktywizujące, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 15:15, (sala nieznana)
Andrzej Rzepliński, Kamil Jarzyński, Marta Markiewicz - Łapuszyńska, Marta Wrona 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)