Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programy i fundusze Unii Europejskiej 4003-EU-L36-PFUE
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Dedykowana dla każdej grupy zajęciowej.

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem studiów

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiednia dla każdej grupy zajęciowej.

Zakres tematów:

1. Polityka spójności UE – istota polityki spójności UE (polityka regionalna, polityka strukturalna – rozróżnienie pojęć), spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna geneza polityki spójności UE, cele i zasady polityki spójności UE, rola funduszy UE, monitorowanie funduszy; programowanie funduszy; ewaluacja funduszy.

2. Istota znacznie klasyfikacji jednostek terytorialnych UE – NUTSy (egzemplifikacja na przykładzie Polski i Unii Europejskiej), zakres działań funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

3. Omówienie perspektywy finansowej 2014-2020 - ramy czasowe, założenia budżetowe, cele rozwojowe i priorytety oraz dokumenty strategicznie na poziomie unijnym i krajowym oraz novum projekt - omówienie perspektywy finansowej 2021-2027:

a) Strategia Europa 2020,

b) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030,

c) Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020.

4. Strategie zintegrowane:

a) Strategia innowacyjności i efektywność gospodarki – SIEG;

b) Strategia rozwoju kapitału ludzkiego – SRKL;

c) Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) – SRT;

d) Strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – BeiŚ;

e) Strategia sprawne państwo – SSP;

f) Strategia rozwoju kapitału społecznego – SRKS;

g) Krajowa strategia rozwoju regionalnego – KSRR;

h) Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP – SRSBN RP;

i) Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa – SZRWiR;

5. Dokumenty krajowe – umowa partnerstwa, kontrakt terytorialny, przepływ środków finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE, programowanie polityki spójności Unii Europejskiej. Podstawowe dokumenty (m.in. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, pakiet rozporządzeń polityki spójności, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) oraz novum projekt - umowa partnerstwa 2021-2027.

6. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Regionalne Programy Operacyjne w Polsce, programy Komisji Europejskiej: CEF, LIFE, COSME, Horyzont 2020, Erasmus+, EFIS, Europejski Korpus Solidarności oraz novum projekt - programy 2021-2027.

7. Programy operacyjne w ramach polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz novum projekt - programy 2021-2027.

8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Pomoc Techniczna) oraz novum projekt - programy 2021-2027.

9. Prezentacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne:

Odpowiednia dla każdej grupy zajęciowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22, sala 203A
Przemysław Dubel 14/21 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Gmach Audytoryjny, sala 317
Jarosław Czub 26/22 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)