Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka rosyjskiego II 3202-S1ONJR12e
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ bogactwo językowe,

d/ poprawność językowa,

e/ prawidłowa wymowa

Egzamin końcowy obejmuje materiał I i II semestru. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna (test – 9 zadań gramatyczno-leksykalnych + 1 zadanie tłumaczeniowe, składające się z 10 zdań + wypracowanie na jeden z trzech tematów do wyboru)

kryteria:

znajomość struktur gramatycznych, słownictwa i ortografii

test – 60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

78% - 86% - 4 (ocena dobra)

87% - 95% - 4+ (ocena dobra plus)

96% - 100% - 5 (ocena bardzo dobra)

wypracowanie/ kryteria:

a/ zgodność z tematem

b/ spójność tekstu

c/ poprawność leksykalna, gramatyczna i ortograficzna

- część ustna (2 pytania )/ kryteria:

a/ skuteczność komunikacyjna (student rozumie rozmówcę, adekwatnie odpowiada na pytania i formułuje odpowiedzi, ma świadomość najważniejszych konwencji grzecznościowych)

b/ płynność wypowiedzi

c/ poprawność użycia struktur gramatycznych

d/ użycie właściwego słownictwa

e/ poprawność wymowy i intonacji

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny w części pisemnej i ustnej.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Zakres tematów:

Kompetencje językowe rozwijane są poprzez ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Te dwa działy nie są wyodrębnione jako dwa typy zajęć, ale w zależności od tematów stanowią ich podstawowe składniki w różnych proporcjach.

Tematy leksykalne:

1.Dom, mieszkanie, wyposażenie oraz utrzymanie porządku; goście i ich przyjęcie (tradycyjna rosyjska gościnność), zakupy w sklepach lokalnych i supermarketach, nazwy dań i produktów (w tym charakterystycznych dla kuchni rosyjskiej.

2.Miasto – elementy struktury, orientacja w przestrzeni miejskiej, środki transportu miejskiego. Życie codzienne w miastach rosyjskich.

3.Nauka, szkoła, zawód. Reforma edukacji w Polsce. System edukacyjny w Rosji (typy szkół średnich i wyższych, państwowych i prywatnych, organizacja procesu nauczania w szkołach i na uczelniach, typy kształcenia, kadra naukowa i dydaktyczna, studenckie organizacje samorządowe, stowarzyszenia naukowe, campusy i domy akademickie, największe uczelnie w Polsce i w Rosji (rankingi).

Zagadnienia z zakresu ortografii:

zasady pisowni samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych w rdzeniach, pisownia dużych i małych liter, pisownia przedrostków, pisownia partykuł.

Zagadnienia gramatyczne:

1. Użycie zdań z orzeczeniem czasownikowym.

2. Typy podmiotów.

3. Wyrażenie kierunku i miejsca (iz, iz-pod, iz-za, kuda, otkuda).

4. Wyrażenie przyzwolenia, zakazu, powinności.

Metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne. Wykorzystanie elementów poszczególnych metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Zastosowanie różnych form pracy (praca w parach, w małych grupach, indywidualna).

Ćwiczenia praktyczne; nauczanie aspektowe; metody: aktywna, podająca, problemowa, eksponująca, programowa, praktyczna; podejście komunikacyjno-czynnościowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 1.256
każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1.172
każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1.172
Michał Kozdra, Volodymyr Dubichynskyi 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)