Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka rosyjskiego wariant "0" II 3202-S1ONRO12e
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ bogactwo językowe,

d/ poprawność językowa,

e/ prawidłowa wymowa

Egzamin końcowy obejmuje materiał I i II semestru. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna (test – 9 zadań gramatyczno-leksykalnych + 1 zadanie tłumaczeniowe, składające się z 10 zdań + wypracowanie na jeden z trzech tematów do wyboru)

kryteria:

znajomość struktur gramatycznych, słownictwa i ortografii

test – 60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

78% - 86% - 4 (ocena dobra)

87% - 95% - 4+ (ocena dobra plus)

96% - 100% - 5 (ocena bardzo dobra)

wypracowanie/ kryteria:

a/ zgodność z tematem

b/ spójność tekstu

c/ poprawność leksykalna, gramatyczna i ortograficzna

- część ustna (2 pytania )/ kryteria:

a/ skuteczność komunikacyjna (student rozumie rozmówcę, adekwatnie odpowiada na pytania i formułuje odpowiedzi, ma świadomość najważniejszych konwencji grzecznościowych)

b/ płynność wypowiedzi

c/ poprawność użycia struktur gramatycznych

d/ użycie właściwego słownictwa

e/ poprawność wymowy i intonacji

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny w części pisemnej i ustnej.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Zakres tematów:

Tematy leksykalne:

1. Zajęcia w czasie wolnym: rekreacja aktywna, kultura czasu wolnego, rola komputera w życiu współczesnego człowieka. 2. Pory roku, miesiące, pogoda i klimat.

3. Samopoczucie i zdrowie, wizyta u lekarza.

4. Miasto. Komunikacja miejska.

5. Święta rodzinne, religijne i państwowe (zgodnie z kalendarzem świąt).

Grafika i ortografia – utrwalanie alfabetu rosyjskiego. Zagadnienia gramatyczne:

1. Prezentacja i praktyczna analiza wybranych modeli słowotwórczych.

2. Podstawy składni rosyjskiej w praktyce:

zdania pojedyncze, zdania złożone współrzędnie, zdania złożone podrzędnie, zdania bezpodmiotowe.

Prosty i przestawny szyk wyrazów w zdaniu.

Rekcja czasownika – różnice między językiem polskim a rosyjskim (w zakresie przewidzianym w minimum leksykalnym dla poziomu A2).

Metody dydaktyczne:

Nauczanie aspektowe; metody: podająca, eksponująca, praktyczna; podejście komunikacyjno-czynnościowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 1.610
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 1.610
każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1.611
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 1.611
Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Piekarska-Winkler 12/11 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 1.611
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 1.611
każda środa, 8:00 - 9:30, sala 1.611
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1.611
Agata Buchowiecka-Fudała 19/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)