Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka języka rosyjskiego III 3202-S2PEDDJR22o
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 4
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na ćwiczeniach, kontrola bieżącego przygotowania

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu i dokumentami porządkującymi proces kształcenia (Podstawa programowa)

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami

Przy zaliczeniu stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty- 5,0(bardzo dobra)

- osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości -4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów-4,0(ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami -3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami- 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia -2,0 (ocena niedostateczna)

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca.

Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Zakres tematów:

1. Funkcje, kompetencje, role nauczyciela w procesie nauczania języka rosyjskiego

2. Rodzaje i metody współpracy nauczyciela języka rosyjskiego z innymi pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym

3. Style nauczania, kierowanie porozumiewaniem się i interakcją w zespole klasowym, metody rozwijania kreatywności uczniów

4. Autonomia ucznia w nauce języka rosyjskiego

5. Wykorzystanie EPS w doskonaleniu warsztatu glottodydaktycznego nauczyciela

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne; nauczanie aspektowe; metody: aktywna, podająca, problemowa, eksponująca, praktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 2.156
każda środa, 9:45 - 11:15, sala 2.156
Ludmiła Szypielewicz 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)