Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka greckiego - gr. zaawansowana 3006-PNJG2-Z
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. Auerbach M., Golias M., Gramatyka Grecka, Warszawa 1985.

3. Jurewicz O., Słownik Grecko―Polski, t. 1―2, Warszawa 2000.

uzupełniająca

1. podręczniki:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996

Korusowie A. K., Hellenike glotta, Warszawa 1994

Dłuska M., Strzelecki W., Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

2. gramatyki:

Menge H., Repetitorium der griechischen Syntax, różne wydania

Smyth H. W., Greek Grammar, różne wydania

3. słowniki:

Marinone N., Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, Bydgoszcz 2001

Słownik grecko-polski, pod red. Z. Abramowiczównej

Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, różne wydania

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– zna historię powstania i rozwoju języka greckiego (K_W02/P6S_WG);

– zna gramatykę i leksykę języka greckiego w stopniu średniozaawansowanym (K_W02/P6S_WG).

w zakresie umiejętności

– tworzy i rozpoznaje formy gramatyczne z zakresu zrealizowanego materiału (K_U08/ P6S_UW)

– samodzielnie analizuje spotkane w tekstach formy (K_U08/ P6S_UW)

– samodzielnie pracuje ze słownikiem grecko-polskim i słownikiem grecko-angielskim Liddela, Scotta i Jonesa (K_U08/ P6S_UW)

– tłumaczy teksty o średniej i dużej trudności, w których zakres użytych form tylko sporadycznie przekracza zakres zrealizowanego materiału (K_U08/ P6S_UW)

– rozpoznaje podstawowe miary metryczne w poezji greckiej (K_U07/ P6S_UW)).

w zakresie kompetencji społecznych

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK);

- samodzielnie pracuje nad pogłębianiem swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK);

- docenia wagę kultury starożytnej Grecji i Rzymu w rozwoju kultury europejskiej (K_K04,5/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w

semestrze.

Zakres tematów:

1. Fleksja – powtórzenie.

2. Składnia (ACI, participia) – powtórzenie.

3. Formy podstawowe – powtórzenie.

4. Metryka – powtórzenie i uzupełnienie (heksametr, dystych elegijny, podstawowe metra jambiczne, trocheiczne i anapestyczne).

5. Aoryst II pasywny.

6. Perfectum I i II.

7. Zdania podrzędne:

zdania celowe i dopełnieniowe

zdania pytające

zdania skutkowe

zdania warunkowe

zdania przyzwalające

zdania czasowe

zdania względne.

8. Oratio obliqua.

9. Liczebniki.

10. Dualis.

11. Adiectiva verbalia.

12. Lektura tekstów wybranych autorów, m.in. Ksenofonta, Herodota, Tukidydesa, Likurga, Lizjasza, Izokratesa, Demostenesa, Platona, Arystotelesa, Plutarcha, Arystofanesa, Menandra, Eurypidesa, poetów Antologii palatyńskiej, Lukiana.

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku I).

Metody dydaktyczne:

-metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 116
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 118
każda środa, 13:15 - 14:45, sala 110
każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 118
każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 110
Maciej Staniszewski, Katarzyna Pietruczuk 9/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)