Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie łacińsko-greckie (dyplomowe) 3006-SLŁG-D
Seminarium licencjackie (SEM-LIC) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

J. Rusten (ed.), The Birth of Comedy. Texts, Documents, and Art from Athenian Comic Competitions, 486-280, Baltimore 2011;

A. Koerte (ed.), Menandri quae supersunt. Pars 1. Reliquiae in papyris et membramis vetustissimis servatae, Lipsiae 1938;

A. Koerte, A. Thierfelder (ed.), Menandri Quae Supersunt. Pars 2.Reliqviae apud veteres scriptores servatae, Lipsiae 1958;

F.H. Sandbach (ed.), Menandri reliquiae selectae, Oxford 2008;

R. Kauer, W.M. Lindsay (ed.), P. Terenti Afri Comoediae, Oxford 1926;

J. Marouzeau (ed.), Térence Comédies. T.1. Andrienne. Eunuque, Paris 1942;

J. Marouzeau (ed.), Térence Comédies. T. 2. Heautontimoroumenos. Phormion, Paris 1947;

W.M. Lindsay (ed.), T. Macci Plauti Comoediae, vol. 1, Oxford 1936;

W.M. Lindsay (ed.), T. Macci Plauti Comoediae, vol. 2, Oxford 1940

P.K. Marshall (ed.), A. Gellii Noctes Atticae, T. 1, Oxford 1990.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach seminaryjnych student

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje omawiane na zajęciach utwory i fragmenty literackie (K_W01/P6S_WG),

- definiuje zagadnienia, których dotyczyło seminarium (K_W01, K_W03, K_W05, K_W09,K_W13/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

–wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U02, K_U04/P6S_UW);

– pracuje wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U06/P6S_UW_UO_UU);

– przeprowadza kwerendę biblioteczną, wykorzystuje bazy danych i posługuje się Internetem w celu zdobywania informacji, sporządza bibliografię i przypisy, formatuje dokumenty, korzystając z edytora tekstów (K_U01, 06, 10/ P6S_UW_UO_UU);

– tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje wystąpienia ustne, w języku polskim, dotyczące wybranych zagadnień poruszanych na seminarium (K_U10 /P6S_UW_UO_UU);

– pracuje w zespole z poszanowaniem poglądów innych osób (K_U12/P6S_UK)

w zakresie kompetencji społecznych:

– formułuje i wyraża własne poglądy i idee związane z problematyką przedmiotu na forum publicznym (K_K02/P6S_KK_KR_KO);

– realizuje zadanie badawcze z dbałością o prawa autorskie (K_K03/ P6S_KK_KR_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Wskazane przez studenta seminarium kończy się egzaminem licencjackim, jedno z pytań zadanych w ramach egzaminu nawiązuje do tematyki seminarium licencjackiego.

Jeżeli student wskazuje to seminarium jako dyplomowe, warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie pracy dyplomowej.

Jeżeli to seminarium licencjackie nie jest dla studenta seminarium dyplomowym, obowiązują następujące kryteria oceny:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- praca pisemna – 40%

Student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze.

Ocenie podlega aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach, tj. w dyskusjach nad analizą i interpretacją tekstu Rezosa (60 procent oceny końcowej) oraz krótka praca pisemna na temat wybranego problemu krytycznego w tekście będącym przedmiotem seminarium (40 procent oceny końcowej).

Zakres tematów:

- stan zachowania greckiej komedii nowej;

- konwencje i technika sceniczna w komedii nowej;

- starożytne źródła sekundarne na temat greckiej komedii nowej i komedii rzymskiej;

- strategie adaptowania greckich komedii na scenę rzymską: w teorii i praktyce.

Metody dydaktyczne:

- metody podające (wykład, objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 118
Maciej Staniszewski 7/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)