Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo 3006-JZZN-4
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

H. Pinkster, Latin Syntax and Semantics, London 1990

A. Devine, L. Stephens, Latin Word Order. Structured Meaning and Information, Oxford 2006

R. Hudson, Language Networks : The New Word Grammar, Oxford 2007

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– charakteryzuje główne nurty językoznawstwa współczesnego (K_W05/P7S_WG),

- wymienia komponenty systemu językowego (K_W05, 12/P7S_WG),

- opisuje kognitywizm w językoznawstwie (K_W05, 12/P7S_WG),

w zakresie umiejętności

- odczytuje i analizuje starożytne i nowożytne teksty przy pomocy współczesnych kategorii pojęciowych przeprowadzając także własną kwerendę i analizę zabranych informacji (K_U03, 11/P7S_UW)

w zakresie kompetencji społecznych

- określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P7S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- kontroli obecności (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona);

- bieżącego przygotowania do zajęć;

- pisemnej pracy zaliczeniowej.

Zakres tematów:

Zakres przedmiotowy językoznawstwa.

Główne nurty językoznawstwa współczesnego.

Komponenty systemu językowego.

Strukturalistyczna analiza językoznawcza.

Założenia i metody gramatyki generatywnej.

Akty mowy i pragmatyka.

Kognitywizm w językoznawstwie.

Metody dydaktyczne:

metoda podająca (wykład opisowy)

metoda problemowa (wykład konwersatoryjny)

metoda praktyczna (ćwiczenia przedmiotowe realizowane w grupie)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 110
Maciej Staniszewski 0/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)