Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy semantyki i pragma-semantyki 3321-M1S22KJ01
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

Wiedza – Absolwent zna i rozumie:

• w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny, jej najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

• w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dyscypliny;

• metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych właściwych dyscyplinie;

• zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności – Absolwent potrafi:

• komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

• brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

• posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

• czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

• planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

• współpracować w zespole;

• samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne – Absolwent jest gotów do:

• zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

• krytycznej oceny własnej wiedzy, działań i umiejętności;

• uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

• przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozwijania dorobku zawodu;

• uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form;

• odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
9/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)