Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rosyjscy pisarze oczyma Maksyma Gorkiego 3202-S1WRG21o
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma szczegółową wiedzę na temat Maksyma Gorkiego i jego literackiego otoczenia;

− student zna omawiane dzieła literackie, twórczość poszczególnych pisarzy; problemy; tło historyczno-literackie powstawania wybranych utworów.

− student zna treść omawianych lektur, które były szczególnie ważne dla polsko-rosyjskich związków literackich,

− student zna dorobek wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy polsko-rosyjskich związków literackich, powołuje się na ich podstawowe prace i ustalenia.

− student zna problemy z jakimi zmagali się opozycyjni pisarze

− student posiada wiedzę na temat statusu pisarzy

Umiejętności:

− student w sposób szczegółowy charakteryzuje stosunki Maksyma Gorkiego do pisarzy w poszczególnych okresach,

− student charakteryzuje dzieła literackie reprezentatywne dla pisarzy oddanych władzy i opozycjonistów oraz umieszcza je w szerszym kontekście historycznym oraz kulturowym i literackim,

− student stosuje podstawową terminologię literaturoznawczą i historyczną,

- student potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł na temat omawianych zagadnień,

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu literatury polskiej i rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość znaczenia i roli literatury w funkcjonowaniu państwa,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Test

Pytania: 3

Liczba punktów maksymalna: 15 (3x5)

Punkty i oceny:

8 – 9 (dst)

9 – 10 – 3,5 (dst+)

10 – 12 – 4,0 (db)

13-14 – 4,5 (db+)

14-15 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 15) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu nauczania (liczba punktów: 16).

30 godz. (1 ECTS) - konwersatorium

30 godz. (1 ECTS) – samodzielne przygotowanie do zajęć

30 godz. (1 ECTS) – przygotowanie do testu

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

Wykaz tematów:

1. Maksym Gorki - inspiracje

2. Rosyjscy pisarze końca XIX wieku

3. Władimir Korolenko

4. Anton Czechow

5. Lew Tołstoj

6. Włodzimierz Lenin

7. Aleksander Bogdanow

8. Pisarze i rewolucja

9. Publicystyka

10. Praca u podstaw

11. Leonid Andriejew

12. Literatura Sowiecka

13. Emigracja

14. Sergiusz Jesienin

15. Iwan Bunin

Metody dydaktyczne:

Wykład. Dyskusja. Referat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 2.156
Piotr Głuszkowski 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)