Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa 3202-S1OLW11o
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 69
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- ma podstawową wiedzę o badaniach filologicznych;

- zna specyfikę literaturoznawstwa i jego miejsce w ogólnym podziale nauk humanistycznych;

- zna podstawową rosyjską i polską terminologię literaturoznawczą;

- zna i rozumie podstawowe kategorie i metody badawcze w zakresie analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- umie wykorzystać podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa w wypowiedziach na temat zjawisk i procesów literackich;

- umie właściwie dobrać źródła z zakresu literaturoznawstwa i wyko¬rzystać zawarte w nich informacje;

- potrafi uzupełniać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności;

- posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego na poziomie problemowo-tematycznym, rodzajowym, gatunkowym, kompozycyjnym i językowo-stylistycznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- zdaje sobie sprawę z różnorodności paradygmatów naukowych, sposobów analizy oraz interpretacji, i ma dla nich poszanowanie.

Metody i kryteria oceniania:

1 ECTS (30 godz.) - konwersatorium

2 ECTS (30 + 30 godz.) - praca własna studenta

1. Zaliczeniowa praca pisemna z zakresu analizy utworu lirycznego.

2. Sprawdzian pisemny.

Pytania: 8

Liczba punktów maksymalna: 24 (8x3)

Punkty i oceny:

13-16 – 3,0 (dst)

16,5-18 – 3,5 (dst+)

18,5-20 – 4,0 (db)

20,5-22 – 4,5 (db+)

22,5-24 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 24) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu (liczba punktów: 25).

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

1. Co to jest literatura? Wyznaczniki literatury (podstawy).

2. Co to jest nauka o literaturze? Teoria literatury. Historia literatury. Krytyka literacka.

3. Poetyka. Granice poetyki i kompetencje teorii literatury.

4. Dzieło literackie. Funkcje dzieła literackiego. Analiza, interpretacja.

5. Proces historycznoliteracki (model ogólny).

6. Teorie piękna w badaniach literaturoznawczych. Kategorie estetyczne. Wartości i wartościowanie.

7. Źródła wiedzy o literaturze.

8. Artes poeticae. Arystoteles (Poetyka). F.K. Dmochowski (Sztuka rymotwórcza).

9. Stylistyka (klasyfikacja). Teorie metafory. Styl dzieła literackiego.

10. Genologia. Liryka. Epika. Dramat. Gatunek literacki. Odmiana gatunkowa.

11. Wersologia. Wersyfikacja. Wiersz. Rym. Sylabizm. Sylabotonizm.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstu, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 3.110
Magdalena Dąbrowska 68/69 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)