Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka rosyjskiego I 3202-S1ONR11o
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ bogactwo językowe,

d/ poprawność językowa,

e/ prawidłowa wymowa

Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

Tematy leksykalne:

1. Autoprezentacja. Formalne i nieformalne przedstawianie się. Dane ankietowe. Zainteresowania, hobby. Styl życia. Określanie pochodzenia i miejsca zamieszkania. Życiorys (również w celach zawodowych).

Nawiązywanie znajomości. Wskazywanie, przedstawianie i opis osób. Formy grzecznościowe (prośby, podziękowania, przeprosiny).

2. Krąg rodzinny. Nazwy członków rodziny. Określanie zależności między osobami. Charakterystyka członków rodziny. Czynności życia codziennego.

3.Etapy życia człowieka. Relacje społeczne. Ważne decyzje życiowe.

Zagadnienia z zakresu ortografii:

zasady pisowni znaku miękkiego i znaku twardego, zasady pisowni samogłosek po spółgłoskach szumiących i po Ц, pisownia samogłosek wewnątrz rdzenia wyrazu (wymiana samogłosek w rdzeniach), pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Zagadnienia gramatyczne:

prawidłowe użycie w oparciu o składnię zdania prostego: zdań oznajmujących i pytających, zdań z orzeczeniem imiennym (różne typy łączników), wyrażenia stosunku przynależności (u + dopełniacz) , odbierania (u, ot), pozbawienia ("wziat' ", "zabrat' ", "dostat' " itp.), czasownika "imiet’ " w funkcji orzeczenia.

Praktyczna analiza podobieństw i różnic gramatycznych i ortograficznych między językiem polskim i rosyjskim.

Metody dydaktyczne:

Podejście eklektyczne. Wykorzystanie elementów poszczególnych metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Zastosowanie różnych form pracy (praca w parach, w małych grupach, indywidualna).

Ćwiczenia praktyczne; nauczanie aspektowe; metody: aktywna, podająca, problemowa, eksponująca, programowa, praktyczna; podejście komunikacyjno-czynnościowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 2.156
każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 2.156
każda środa, 13:15 - 14:45, sala 2.156
Sergey Khvatov 0/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)