Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka rosyjskiego wariant "0" I 3202-S1ONRO11o
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ bogactwo językowe,

d/ poprawność językowa,

e/ prawidłowa wymowa

Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

Tematy leksykalne:

1.Autoprezentacja, nawiązywanie znajomości, formy grzecznościowe.

2. Krąg rodzinny, okresy życia.

3. Mieszkanie, zajęcia domowe.

4. Nauka, szkoła, zawód.

5.Święta rodzinne, religijne i państwowe. Życzenia i gratulacje.

Grafika i ortografia – wprowadzenie alfabetu rosyjskiego, funkcje liter jotowanych, pisownia samogłosek nieakcentowanych, samogłoski po spółgłoskach szumiących i c, użycie miękkiego i twardego znaku. Pisownia przedrostków kończących się na z, s. Pisownia wielkich i małych liter. Podstawowe zasady interpunkcyjne.

Zagadnienia gramatyczne:

1.Odmiana imiennych części mowy (rzeczownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik).

2.Czasownik (podział na koniugacje, czas teraźniejszy, przyszły, przeszły, tryb rozkazujący i warunkowy, czasowniki nieregularne, imiesłowy – rozpoznawanie).

3. Przysłówki.

4. Przyimki w konstrukcjach określających miejsce znajdowania się, kierunek ruchu, czas, przeznaczenie i cel, przyczynę, przyzwolenie.

5.Praktyczna analiza podobieństw i różnic gramatycznych i ortograficznych między językiem polskim i rosyjskim.

Metody dydaktyczne:

Nauczanie aspektowe; metody: podająca, eksponująca, praktyczna; podejście komunikacyjno-czynnościowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 1.611
każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 1.611
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1.610
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 1.610
Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Piekarska-Winkler 18/20 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1.610
każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1.610
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1.611
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 1.611
Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Muszyńska-Wolny 19/20 szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 1.610
każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 1.610
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 1.611
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 1.611
Agata Buchowiecka-Fudała, Gizela Grabińska 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)