Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura rosyjska w kontekście historycznym I 3202-S1SLKH31z
Seminarium licencjackie (SEM-LIC) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student zna dorobek wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy literatury rosyjskiej zajmujących się powiązaniami literatury z historią, powołuje się na ich podstawowe prace i ustalenia.

- ma usystematyzowaną wiedzę na temat biografii i twórczości konkretnych pisarzy, zwłaszcza na temat utworów będących przedmiotem badań;

− student zna zasady opracowania redakcyjnego tekstu naukowego w języku rosyjskim i w języku polskim,

− student zna zasady prawa autorskiego,

− student zna przykładowe badania z zakresu związków literatury rosyjskiej z historią Rosji i ZSRS

Umiejętności:

− student przedstawia swój krąg zainteresowań naukowych związany z profilem seminarium licencjackiego,

− student samodzielnie dostrzega problem badawczy i wstępnie formułuje temat pracy licencjackiej,

− student potrafi znaleźć z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów informację dotyczącą tematu jego pracy magisterskiej,

− student potrafi określić słowa kluczowe w tekście literaturoznawczym,

− student potrafi napisać streszczenie tekstu literaturoznawczego,

− student posiada pogłębione umiejętności badawcze z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego z punktu widzenia procesu dziejowego.

− student stosuje podstawową terminologię historyczno-literacką,

- student potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł na temat omawianych zagadnień,

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu kultury rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość znaczenia i roli literatury w funkcjonowaniu państwa,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 30% tekstu pracy oraz bibliografii.

30 godz. (1 ECTS) - seminarium

150 godz. (7 ECTS) - praca własna studenta:

20% - kwerenda biblioteczna

30% - analiza materiału

50% - przygotowanie 30% tekstu pracy i bibliografii

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

1. Warsztat pracy. Norma bibliograficzna. Tzw. Aparat naukowy. Etyka pracy naukowej.

2. Literatura rosyjska wobec przełomowych wydarzeń historycznych na materiale XIX w. (w skali rosyjskiej i europejskiej),

3. Dyskurs władzy – dyskurs opozycji w XIX w.

4. Pozostałe zagadnienia szczegółowe dostosowane do tematyki rozpraw licencjackich.

Metody dydaktyczne:

Wykład. Omówienie propozycji tematów rozpraw licencjackich. Dyskusja nad dziełami literackimi z różnych epok i ich kontekstem oraz pracami teoretyczno- i historycznoliterackimi. Dyskusja nad streszczeniem tekstu literaturoznawczego i słowami kluczowymi. Referat. Prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 2.156
Piotr Głuszkowski 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)