Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Rosji 1825-1991 3202-S1ORH12e-OG
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Rosji i ZSRR (okresy, władcy, kluczowe postacie, pojęcia, węzłowe problemy; historia: społeczna, gospodarcza, administracyjna, prawna, kulturalna)

− student zna podstawową terminologię historyczną,

− student zna podstawowe wydarzenia z historii Rosji i ZSRR,

− student wymienia wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy historii Rosji i powołuje się na ich prace.

Umiejętności:

− student dokonuje periodyzacji historii Rosji i ZSRR oraz w sposób szczegółowy charakteryzuje poszczególne okresy,

− student charakteryzuje podstawowe wydarzenia związane z panowaniem wybranych władców oraz umieszcza je w szerszym kontekście historycznym,

− student stosuje podstawową terminologię dotyczącą historii Rosji i ZSRR,

− student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy i interpretacji kluczowych wydarzeń z dziejów Rosji i ZSRR,

− student wskazuje najważniejsze wydarzenia i postaci w historii państwa,

- student porównuje rosyjski i polski punkt widzenia na kluczowe wydarzenia historyczne

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student ma świadomość roli i znaczenia historii dla rozwoju każdego narodu,

- student ma świadomość różnic w interpretacji danych wydarzeń historycznych z perspektywy różnych państw

− student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii o historii sąsiedzkiego narodu i tolerancyjność na odmienne opinie

− student ma potrzebę rozwijania własnych zainteresowań historycznych oraz świadomość współodpowiedzialności za świadomość historyczną własnego narodu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Pytania: 15

Liczba punktów maksymalna: 50

Punkty i oceny:

25-29 – 3,0 (dst)

30 – 34 (dst+)

35-39 – 4,0 (db)

40-44 – 4,5 (db+)

45-50 – 5,0 (bdb)

Wymogi na ocenę 5!

Bezbłędne odpowiedzi na wszystkie pytania; odwołanie się do wiedzy i umiejętności spoza programu nauczania.

PUNKTY ECTS:

30 godz. (1 ECTS) - wykład

30 godz. (1 ECTS) – przygotowanie do testu

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

Wykaz tematów:

1. Rosja po 1815 roku. Aleksander I. Dekabryści.

2. Rosja mikołajowska: władza, ustrój, reformy, wojna krymska

3. Idee (carat, ruchy wolnościowe, ruchy umysłowe, kółka młodzieżowe)

4. Polityka wewnętrzna w drugiej połowie XIX w. Wielkie reformy. Sprawa polska. Syberia

5. Rosja na przełomie XIX i XX wieku. Początki rosyjskiej klasy robotniczej.

6. Rosja w czasie I wojny światowej

7. Rewolucja lutowa. Rewolucja październikowa. Lenin

8. Rosja Sowiecka. Polityka wewnętrzna i zagraniczna. Komintern

9. ZSRR – totalitarne państwo terroru: Stalin, kolektywizacja, industrializacja, Wielka czystka, deportacje

10. Ekspansja ZSRR. ZSRR i II Wojna Światowa.

11. Wielka Wojna Ojczyźniana. Znaczenie 9 maja

12. ZSRR po II Wojnie Światowej. XX zjazd i odwilż. Polityka Chruszczowa

13. Zimna wojna. ZSRR w latach 70. Polityka Breżniewa.

14. Rozpad Związku Sowieckiego: przyczyny, analiza wydarzeń: lata zastoju, pierestrojka

15. Rosyjska federacja w latach 90. Borys Jelcyn. Putin

Metody dydaktyczne:

Wykład. Dyskusja. Referat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1.158
Piotr Głuszkowski 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)