Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski w świetle gry językowej 3202-S2WGJ12o
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student ma wiedzę o podstawach i charakterze pierwiastka komicznego w języku;

- student zna tradycyjne i współczesne kierunki badań lingwistycznych;

- student zna cechy charakterystyczne stylistycznego, fonetycznego, gramatycznego i leksykalnego aspektu gry językowej;

- student ma wiedzę o roli języka w kształtowaniu mentalności narodowej i o kulturowo-narodowej specyfice procesu metaforyzacji w j. rosyjskim.

UMIEJĘTNOSCI:

- student potrafi rozpoznawać zasady i metody gry językowej przy czytaniu rosyjskiej literatury, jak również wykorzystywac je w badaniach językoznawczych i badaniach z zakresu teorii przekładu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- student jest gotów do umieszczania nowych informacji we właściwym kontekście oraz do twórczego myślenia

- student ma nauczyć się rozumieć grę mowną i metaforyczne znaczenia słów i wypowiedzi

- student wykazuje się rozumieniem jakości lingwistycznych prac badawczych dla celów dydaktycznych i społeczeństwa w ogóle.

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązanie ćwiczeń praktycznych i zadań lingwistycznych.

Napisanie i obrona referatu (pracy zaliczeniowej) na jeden z zaproponowanych tematów.

Zaliczenie ustne.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

1. Pojęcie gry językowej.

2. Gra językowa jako eksperyment lingwistyczny.

3. Leksykalne aspekty gry językowej: wieloznaczność wyrazów.

4. Leksykalne aspekty gry językowej: synonimia.

5. Leksykalne aspekty gry językowej: homonimia.

6. Leksykalne aspekty gry językowej: paronimia.

7. Leksykalne aspekty gry językowej: frazeologizmy i antyprzysłowia.

8. Stylistyczne aspekty gry językowej: "wysokie" i "niskie".

9. Stylistyczne aspekty gry językowej: eufemizmy.

10. Stylistyczne aspekty gry językowej: sztampy.

11. Morfologiczne aspekty gry językowej.

12. Składniowe aspekty gry językowej.

13. Słowotwórcze aspekty gry językowej

14. Pojęcie kalamburu.

15. Słownik entymologiczny.

Metody dydaktyczne:

Analiza/synteza semantyczna, metoda dedukcyjna, metoda indukcyjna.

Wykład, seminarium, referat, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 1.172
Volodymyr Dubichynskyi 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)