Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna 3006-HST1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 110
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Student:

- ma elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznym, w tym naukami historycznymi (K_W08/ P6S_WG)

- ma podstawową wiedzę o naturze, rozwoju i historycznych uwarunkowaniach systemów społecznych i ustrojów politycznych starożytnej Grecji i Rzymu (K_W11/ P6S_WG)

- zna periodyzację dziejów greckich i rzymskich, najważniejsze wydarzenia polityczne i podstawowe uwarunkowania ekonomiczne (K_W08/ P6S_WG)

- umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym (K_U08/ P6S_UW)

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK)

- ma świadomość znaczenia nauk historycznych dla tradycji europejskiej i europejskich więzi społecznych (K_K0/P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z listy podanych tematów:

Grecja

1. Periodyzacja i chronologia dziejów Grecji; dziedzictwo epoki mykeńskiej w klasycznej cywilizacji greckiej.

2. Polis: charakterystyka, czas i ewentualne przyczyny powstania.

3. Wielka kolonizacja: przyczyny, chronologia, geografia.

4. Struktury polityczne i społeczne w Grecji archaicznej: arystokracja, tyrani i prawodawcy.

5. Sparta: społeczeństwo i instytucje.

6. Ateny i powstanie demokracji: od Solona do Kleisthenesa.

7. Stosunki grecko-perskie do powstania Związku Morskiego.

8. Demokracja i imperializm: Ateny od wojen perskich do końca wojny peloponeskiej.

9. Grecja od upadku imperium ateńskiego do hegemonii macedońskiej.

10. Aleksander Macedoński i geografia polityczna świata hellenistycznego do podboju rzymskiego.

11. Hellenizacja Wschodu po podbojach Aleksandra: motywy, mechanizmy i granice.

12. Miasto hellenistyczne, jego społeczeństwo i instytucje.

13. Charakterystyka głównych zjawisk i faz kultury greckiej od epoki archaicznej do hellenistycznej.

14. Charakterystyka religii greckiej.

Rzym

15. Instytucje polityczne republiki i ich kompetencje: urzędnicy, zgromadzenia, senat.

16. Formy kontaktów wspólnoty rzymskiej ze światem boskim.

17. Geneza i charakter patrycjatu oraz organizacji plebejskiej.

18. Powstanie rzymskiej machiny podbojów: okoliczności, motywy, mechanizmy.

19. Imperium republikańskie w Italii i poza Italią: formy eksploatacji podbitych ludów; ewolucja pojęcia prowincji.

20. Zyski z imperium a państwo i społeczeństwo; kwestia rolna za późnej republiki.

21. Wojny domowe: przyczyny, mechanizmy, przebieg.

22. Senat za cesarstwa: rekrutacja, kompetencje, znaczenie.

23. Armia rzymska za cesarstwa; przyczyny i skutki ustania podbojów.

24. Mechanizmy i przebieg procesu romanizacji Imperium.

25. Dlaczego prześladowania? Chrześcijanie a Imperium do końca III w.

26. Kryzys Imperium w III w. – przyczyny, objawy, skutki – i jego przezwyciężenie.

27. Nowe cesarstwo do końca IV w.: instytucje i społeczeństwo.

28. Chrystianizacja Imperium; Cesarz a Kościół.

Zakres tematów:

1. Źródła do rekonstrukcji historycznej dziejów świata starożytnego.

2. Świat grecki przed powstaniem polis.

3. Powstanie polis i jej charakterystyka: struktury polityczne i społeczne .

4. Ekspansja polis: Wielka Kolonizacja.

5. Polis archaiczna: arystokracja i tyrani.

6. Sparta: społeczeństwo i instytucje.

7. Ateny i powstanie demokracji.

8. Stosunki grecko-perskie od Cyrusa po wyprawę Kserksesa.

9. Imperium ateńskie: demokracja i talassokracja.

10. Dzieje polityczne Grecji od końca wojny peloponeskiej powstania Związku Korynckiego.

11. Wyprawa Aleksandra Macedońskiego i narodziny świata hellenistycznego.

12. Charakterystyka świata hellenistycznego: monarchie, miasta greckie i hellenizacja Bliskiego Wschodu.

13. Religia grecka.

14. Kultura grecka: jej istota i specyfika w poszczególnych epokach.

15. Dziedzictwo starożytnej Grecji.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 103
Aleksander Wolicki, Adam Ziółkowski 78/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)