Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. początkująca 3006-PNJŁ1-P
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 240
Limit miejsc: 110
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. "Mały słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty lub "Słownik łacińsko-polski", oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne)

3. J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" (wydanie dowolne)

4. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i BT)

Uzupełniająca:

podręczniki:

M. Dłuska, W. Strzelecki, Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

N. Kacman, Sbornik uprażnienij po latinskomu jazyku, Moskwa 1963

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, "Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych", Warszawa 1978 i nast.

J. Ziabicka, Sine colloquiis colloquia, Warszawa 2000.

Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych. B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Warszawa 2015

2. gramatyki

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, "Składnia łacińska", Bydgoszcz 2000;

T. Sinko, "Gramatyka łacińska", Warszawa 1925.

3. słowniki

"Słownik łacińsko-polski", pod red. M. Plezi, t. 1 – 5.

„Oxford Latin Dictionary”, red. P.G.W. Glare.

"Mały słownik polsko-łaciński", pod red. nauk. L. Winniczuk.

"Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich", oprac. pod kierownictwem B. Kruczkiewicza, Lwów – Warszawa 1925.

"Słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty, t. 1. Warszawa 2001, t. 2. Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– zna historię powstania i rozwoju języka łacińskiego (K_W02/P6S_WG);

– zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu podstawowym (K_W02 /P6S_WG);

– zna utwory literackie poznawane na zajęciach oraz ich autorów (K_W01/P6S_WG);

– zna miary wierszowe niezbędne do lektury tekstów omawianych na zajęciach (K_W06/P6S_WG).

w zakresie umiejętności

– tworzy i rozpoznaje formy gramatyczne z zakresu zrealizowanego materiału (K_U08/ P6S_UW);

– samodzielnie analizuje spotkane w tekstach formy (K_U08/P6S_UW);

– samodzielnie pracuje ze słownikiem łacińsko-polskim i słownikami w językach obcych (K_U08/P6S_UW);

– tłumaczy teksty o niskiej i średniej trudności (K_U08/P6S_UW)

– rozpoznaje podstawowe miary metryczne w poezji łacińskiej (K_U07/ P6S_UW).

w zakresie kompetencji społecznych

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK);

- samodzielnie pracuje nad pogłębianiem swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK);

- docenia wagę kultury starożytnej Grecji i Rzymu w rozwoju kultury europejskiej (K_K04,5/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne 4 nieusprawiedliwione nieobecności w

semestrze.

Zakres tematów:

1. Morfologia:

a) deklinacje I-V (także wyjątki);

b) czasownik: indicativus, imperativus, infinitivus, coniunctivus, formy nieosobowe (także od verba deponentia, semideponentia, defectiva i anomala)

c) participia

d) przymiotnik: odmiana i stopniowanie;

e) przysłówek: tworzenie i stopniowanie.

f) zaimki: odmiana

g) liczebniki

2. Składnia:

a) składnia zdania prostego;

- konstrukcje A.C.I., N.C.I., C.P.P., C.P.A., abl. absolutus

- składnia przypadków (podstawowe funkcje)

- coniunctivus w zdaniach głównych

b) składnia zdania złożonego

-consecutio temporum

-zdania pytajne zawisłe

- zdania dopełnieniowe

-zdania skutkowe

-zdania podmiotowe

- zdania podrzędne okolicznikowe celu, czasu, przyczyny, warunku, przyzwolenia

-zdania względne

3. Podstawy metryki łacińskiej

- iloczas

- heksametr i dystych elegijny

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku II).

Metody dydaktyczne:

-metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1, sala 6
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1, sala 6
każda środa, 9:45 - 11:15, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1, sala 103
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1, sala 6
Dorota Sutkowska, Adam Włodarczyk 71/55 szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Maciej Staniszewski, Bartłomiej Czarski 0/55 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)