Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kultury antycznej 3006-EKA1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 110
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa do egzaminu.

Grecja:

B. Snell, Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, Warszawa 2009;

J.-P. Vernant (red.), Człowiek Grecji, Warszawa 2002;

Rzym:

A. Giardina (red.), Człowiek Rzymu, Warszawa 2002;

M. Kocur, We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005;

P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999.

UWAGA: Obowiązuje również znajomość podstaw geografii świata antycznego, np. na podstawie Atlasu do historii starożytnej L. Piotrowicza (Warszawa, wiele wydań), a także znajomość podstaw mitologii antycznej, np. wg. Mitologii Jana Parandowskiego (wiele wydań).

Literatura „referencyjna”, pozwalająca lepiej przyswoić sobie materiał z wykładów:

Encyklopedia sztuki starożytnej, Warszawa (wiele wydań);

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987;

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1964;

E. Makowiecka, Sztuka Rzymu (od Augusta do Konstantyna), Warszawa 2010;

D. Sacks, Encyklopedia świata starożytnych Greków, Warszawa 2001;

Słownik kultury antycznej, pod red. R. Kuleszy, Warszawa 2012;

Słownik pisarzy antycznych, pod red. A. Świderkówny, Warszawa (wiele wydań).

Efekty uczenia się:

Student

W zakresie wiedzy

- rozróżnia religie i mitologie świata antycznego (K_W11/P6S_WG);

- rozpoznaje wybrane wytwory kultury materialnej starożytności (K_W11/P6S_WG);

- opisuje wpływ osiągnięć kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kulturę czasów późniejszych (K_W11/P6S_WG);

- wyjaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu teorii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury grecko-rzymskiego antyku (K_W11/P6S_WG);

- ma elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznym, w tym nauki o kulturze i religii (K_W08/ P6S_WG)

W zakresie umiejętności

- rozpoznaje różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej (K_U08/P6S_UW);

- przeprowadza ich krytyczną analizę (K_U08/P6S_UW);

- interpretuje je z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń w procesie historyczno-kulturowym (K_U03/P6S_UW).

W zakresie kompetencji społecznych

- określa poziom swojej wiedzy i umiejętności ((K_K01/P6S_KK);

- docenia tradycję i I znaczenie antyku w perspektywie kultury europejskiej (K_K04/P6S_KO)

- wymienia argumenty na rzecz znaczenia nauk o starożytności dla kultury europejskiej (K_K04/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na ocenę

Zakres tematów:

1) Klasyczność, starożytność, antyk – terminologia, chronologia; oblicza tradycji klasycznej

2) Ramy chronologiczne i geograficzne cywilizacji greckiej

3) Czas i przestrzeń: obraz świata starożytnych Greków

4) „Greckość” kulturowa, cz. 1: Wschód i początki cywilizacji greckiej; co to znaczyło być Grekiem? Grecy i barbarzyńcy

5) „Greckość” kulturowa, cz. 2: Homer, wychowawca Hellady; mitologia grecka jako system wartości

6) „Greckość” polityczna: polis grecka; kategorie przynależności do wspólnoty; system wartości społecznych

7) „Greckość” i paideia: kultura arystokratyczna Greków

8) Człowiek a bóstwo: pobożność grecka i pojęcie bóstwa

9) Formy kontaktu z bogami: grecka religia publiczna i krwawa ofiara

10) „Druga strona“ religii polis: kulty misteryjne

11) Ateńczycy i ich bogowie, cz. 1: „topografia rytualna“ Aten; najważniejsze święta ateńskie

12) Ateńczycy i ich bogowie, cz. 2: teatr w życiu polis ateńskiej

13) Greckie malarstwo wazowe jako „język obrazów“

14) Oikos i kobieta: kobieta w systemie wartości i życiu społecznym starożytnych Greków

15) „Sprawy Erosa”, „sprawy Afrodyty” – seksualność w kulturze greckiej

16) Ramy chronologiczne i geograficzne cywilizacji rzymskiej

17) Civis Romanus – model obywatela i polityka: „Rzymskość” polityczna i kulturowa; stosunek do Greków.

18) Religijność Rzymian: „tradycyjna” religia rzymska, kulty misteryjne, chrześcijaństwo.

19) Homo spectator, cz. 1 – spektakle obywatelskie (triumphus, funeralia, sacrificia, damnatio ad bestias, actiones)

20) Homo spectator, cz. 2 – ludi: spektakle teatralne i parateatralne (theatrum, munera, circenses, naumachia)

21) Starożytna pop-kultura: od komedii Plauta i Terencjusza do współczesnej komedii romantycznej.

22) Seks i przemoc: spektakl teatralny w epoce cesarstwa.

23) Muzyka starożytnego Rzymu.

24) Urbanistyka – model miasta rzymskiego. Euergetyzm i budynki użyteczności publicznej (świątynia, teatr, amfiteatr, cyrk, termy, biblioteka, bazylika). Teatr rzymski a teatr grecki (funkcje, cele, architektura).

25) Architektura w służbie propagandy – Forum Romanum i fora cesarskie

26) „Język obrazów” – rzeźba rzymska i sztuka funeralna

27) Literatura w służbie propagandy – Wergiliusz, Horacy, epika okresu cesarstwa

28) Amor omnia vincit – seksualność w kulturze rzymskiej

29) Technologia starożytnych Rzymian

30) Kultura grecko-rzymska czy kultura grecka i kultura rzymska?

Metody dydaktyczne:

wykład, materiały w formie handoutów, prezentacja z wykorzystaniem rzutnika (w razie potrzeby z wykorzystaniem narzędzi nauczania zdalnego: platformy Kampus oraz aplikacji Google Meet)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 103
Marek Węcowski, Bartłomiej Czarski 48/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)