Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka łacińskiego 3006-GOJŁ2
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (dowolne wydanie)

A. Ernout, F. Thomas, Syntaxe Latine, Paris 1953

H. Menge, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik, Völlig neu bearb. von Th. Burkard und M. Schauer, Darmstadt 2005

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, oprac. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000

Traina A., Bertotti T., Sintassi normativa della lingua latina I-III, Bologna1965-1969

Efekty uczenia się:

Student

W zakresie wiedzy

– wyjaśnia zagadnienia z zakresu rozwoju języka łacińskiego (K_W02/P6S_WG),

– analizuje zagadnienia z zakresu gramatyki i składni (K_W02/P6S_WG),

• prezentuje znajomość leksyki języka łacińskiego w stopniu podstawowym (K_W02/P6S_WG),

– zna podstawową terminologię językoznawczą (K_W10/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

– czyta i tłumaczy teksty łacińskie o średnim stopniu trudności (K_U03/P6S_UW),

– analizuje podstawowe zagadnienia z zakresu składni łacińskiej (K_U03/P6S_UW),

w zakresie kompetencji społecznych

– określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie kontroli obecności, bieżącego przygotowania do zajęć i końcowego egzaminu pisemnego.

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. Teoretyczna (analiza i opis) oraz praktyczna znajomość systemu morfologicznego łaciny okresu klasycznego.

2. Teoretyczna (analiza i opis) oraz praktyczna znajomość składni zdania prostego w łacinie okresu klasycznego.

3. Teoretyczna (analiza i opis) oraz praktyczna znajomość składni zdania złożonego w łacinie okresu klasycznego.

Zakres tematów:

Związki składniowe w zdaniu prostym i w zdaniu złożonym.

1. Zależności składniowe w zdaniu prostym:

a. struktura predykatowo-argumentowa;

b. relacje zgody i rządu;

c. funkcje przypadka;

d. czas, diateza i modalność form werbalnych.

2. Zależności składniowe w zdaniu złożonym:

a. wykładniki podrzędności;

b. typologia zdań podrzędnych i współrzędnych;

c. oratio obliqua.

Metody dydaktyczne:

metoda podająca (wykład opisowy)

metoda praktyczna (ćwiczenia przedmiotowe)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 6
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 6
Jarosław Jakielaszek 12/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)