Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. zaawansowana 3006-PNJŁ2-Z
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Materiały dydaktyczne dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

3. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i Bibliotheca Teubneriana).

Literatura uzupełniająca:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000.

T. Sinko, Gramatyka łacińska, Warszawa 1925.

H. Szelest, Metryka łacińska, Warszawa 1991.

B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Cornu copiae, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– zna historię powstania i rozwoju języka łacińskiego (K_W02/P6S_WG);

– zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu zaawansowanym (K_W02 /P6S_WG).

w zakresie umiejętności

– tworzy i rozpoznaje formy gramatyczne z zakresu zrealizowanego materiału (K_U08/ P6S_UW);

– samodzielnie analizuje spotkane w tekstach formy (K_U08/P6S_UW);

– samodzielnie pracuje ze słownikiem łacińsko-polskim i słownikami w językach obcych (K_U08/P6S_UW);

– tłumaczy teksty o wysokiej trudności (K_U08/P6S_UW)

– rozpoznaje podstawowe miary metryczne w poezji łacińskiej (K_U07/ P6S_UW);

– rozpoznaje i potrafi określić zastosowane środki stylistyczne, co ułatwia mu zrozumienie i interpretację tekstu (K_U08/P6S_UW).

w zakresie kompetencji społecznych

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK);

- samodzielnie pracuje nad pogłębianiem swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK);

- docenia wagę kultury starożytnej Grecji i Rzymu w rozwoju kultury europejskiej (K_K04,5/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 10%

- końcowe zaliczenie pisemne – 30%

Do zaliczenia końcowego można podejść po zaliczeniu wszystkich kolokwiów śródsemestralnych.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego kolokwium pisemnego.

Nieprzystąpienie do kolokwium w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie zagadnień fleksyjnych i składniowych omawianych na pierwszym roku ze szczególnym uwzględnieniem składni przypadków, zdań względnych z odcieniem, zdań ex mente aliena ,attractio modorum.

2. Wprowadzenie i praktyczne przećwiczenie zasad mowy zależnej

3. Lektura i pogłębiona analiza językowa i rzeczowa tekstów oryginalnych o znacznym stopniu trudności:

- proza: Cyceron, Salustiusz, Liwiusz, Tacyt etc.

-poezja: Katullus, Horacy, Wergiliusz, Owidiusz etc.

4. Omówienie zagadnień potrzebnych przy analizie tekstów oryginalnych:

- metryka łacińska

- tropy i figury stylistyczne

- podstawowe wiadomości z krytyki tekstu: odczytywanie i interpretacja aparatu krytycznego

- kalendarz rzymski- zapis i odczytywanie dat

5. Elementy stylistyki łacińskiej (słownictwo, frazeologia, ćwiczenia praktyczne).

6. Ćwiczenia w posługiwaniu się narzędziami pracy filologicznej: Thesaurus Linguae Latinae, specjalistyczne słowniki, komentarze do omawianych tekstów.

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku I).

Metody dydaktyczne:

-metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 116
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 110
każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 113
Magdalena Zawadzka, Katarzyna Pietruczuk 2/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)