Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład licencjacki: What makes bad language? A sociolinguistic perspective 3200-L3-0WL1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Bauer, L. & P. Trudgill. (1999) Language Myths. Penguin Books.

Bergen, B. K. (2018) What the F: What Swearing Reveals About Our Language, Our Brains, and Ourselves. Basic Books.

Coleman, J. (2008-2010) A History of Cant and Slang Dictionaries. (4 volumes). Oxford: OUP.

Coleman, J. (2014) The Life of Slang. Oxford: OUP.

Green’s Dictionary of Slang (https://greensdictofslang.com)

Hughes, G. (1998) Swearing: A Social History of Foul Language, Oaths, and Profanity in English. Penguin Books.

Hughes, G. (2006) An Encyclopedia of Swearing: The Social History of Oaths, Profanity, Foul Language, and Ethnic Slurs in the English-Speaking World. M.E. Sharpe.

Mohr, M. (2016) Holy Sh*t: A Brief History of Swearing. Oxford: OUP.

Tannen, D. (2007) You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation. William Morrow Paperbacks

Trudgill, P. (2001) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. Penguin Books.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie C1, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K1_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne o charakterze ogólnym, specjalistyczne oraz naukowe na poziomie C1; zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy języka angielskiego, ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu; zna specyfikę wymowy języka angielskiego.(K1_W01)

- rozumie kompleksową naturę języka angielskiego oraz jego złożoność na poziomie C1 (K1_W03)

- zna i rozumie elementy kultury obszaru języka angielskiego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej (K1_W07, K1_W10)

- zna i rozumie różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się społeczeństw wielokulturowych we współczesnym świecie, zna w ogólnym zarysie realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanym językiem angielskim (K1_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie C1 według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K1_U05, K1_U09)

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty o charakterze ogólnym, specjalistyczne oraz naukowe w języku angielskim na poziomie C1 oraz rozwijać dalsze umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K1_U01);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka angielskiego, potrafi odpowiednio zareagować w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K1_U03);

- potrafi rozróżnić w wymowie odmianę brytyjską i amerykańską (K_U05)

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych na poziomie akademickim w języku angielskim w zakresie wprowadzanych zagadnień naukowych i języka specjalistycznego (K1_U06);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe, naukowe i specjalistyczne (K1_U07).

- potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i akademickich w języku angielskim, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K1_U12)

- potrafi rozwiązywać problemy i wykonywać zadania językowe w języku angielskim na poziomie kompetencji C1 w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dokonanie oceny sytuacji oraz dobór właściwych metod i narzędzi (K1_U13)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku angielskim (K1_K06);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku angielskim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K1_K01);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i krajów anglojęzycznych na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K03).

- jest gotów podejmować działania w komunikacji międzyjęzykowej służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego Polski i krajów anglojęzycznych (K1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularna obecność, uczestnictwo w dyskusji oraz zaliczenie testu pisemnego. Kryteria oceniania:

60%-70% = 3

71%-76% = 3+

77%-83% = 4

84%-89% = 4+

90%-100% = 5

Zakres tematów:

Program kursu obejmuje m.in. następujące treści:

1. Socjolingwistyka jako dział językoznawstwa.

2. Język jako narzędzie do wyjaśniania zjawisk społecznych

3.Socjolingwistyczny punkt widzenia zjawisk językowych.

4. Pojęcie socjolektu.

5. Społeczne uwarunkowania zachowań językowych.

6. Co to znaczy "bad language"?

7. Slang (definicje, typologia, przykłady slangu).

8. Taboo językowe (eufemizmy, poprawność polityczna)

9. Wulgaryzmy - kiedyś i dziś (typologia, przykłady)

10. Seksizm językowy

Metody dydaktyczne:

przygotowanie prezentacji.

Metody pracy: zajęcia w grupie/praca indywidualna, dyskusje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 2.158
Marta Sylwanowicz 23/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)