Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektury greckie i łacińskie w oryginale 3006-LAO2
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Fragmenty tekstów Cycerona, Salustiusza, poetów augustowskich I Ksenofonta (zgodnie z kanonem lektur)

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– charakteryzuje składnię czytanego utworu (K_W02/P6S_WG)

– prezentuje i opisuje postaci, miejsca, wydarzenia historyczne i inne fakty wspomniane w tekście po samodzielnym ich opracowaniu (K_W01, K_W13/P6S_WG)

– omawia (w stopniu podstawowym) transmisję i recepcję tekstu w wiekach późniejszych (K_W03_04/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

– czyta, tłumaczy i analizuje teksty łacińskie i greckie o niskim i średnim stopniu trudności (K_U08_09/P6S_UW);

– samodzielnie wyszukuje i analizuje informacje (K_U02_03/P6S_UW_UK)

– analizuje i stosuje podstawowe miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej (K_U07/P6S_UW);

w zakresie kompetencji społecznych

– określa poziom swojej wiedzy i umiejętności (K_K01/P6S_KK);

– wykazuje rzetelność w samodzielnej pracy nad lekturą tekstów antycznych (K_K01/P6S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

Lektury zalicza się tylko u wyznaczonych egzaminatorów, podczas ich dyżurów. Wpisy z tych zaliczeń zbiera się w karcie lektur. W przygotowaniu do egzaminów z lektur pomagają zajęcia z lektur. Zaliczenie tych zajęć (na zal.) student uzyskuje na podstawie obecności (dozwolona 1 nieobecność nieusprawiedliwiona) i aktywności na zajęciach. Po uzyskaniu zaliczenia zajęć z lektur oraz kompletu wpisów z lektur w karcie lektur, student zgłasza się do prowadzącego zajęcia lub opiekuna roku po obliczenie średniej z ocen w karcie lektur. Średnią wyciąga się z ocen z lektur, zaokrąglając wynik do najbliższej oceny w skali przewidzianej w regulaminie studiów UW (5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2 – np. średnia 3,8 daje ocenę 4, średnia 3,6 daje ocenę 3,5). Tak wystawiona ocena zostaje wpisana do USOS.

Zakres tematów:

Fragmenty tekstów Cycerona, Salustiusza, poetów augustowskich I Ksenofonta (zgodnie z kanonem lektur)

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne – analiza tekstu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Helena Teleżyńska 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)