Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura i władza 3202-S1WLW21o
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma szczegółową wiedzę na temat stosunku władzy do literatury rosyjskiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku (okresy, tendencje, ewolucja);

− student zna omawiane dzieła literackie, twórczość poszczególnych pisarzy; problemy; tło historyczno-literackie powstawania wybranych utworów.

− student zna treść omawianych lektur, które były szczególnie ważne dla caratu i przywódców ZSRR,

− student zna dorobek wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy literatury rosyjskiej zajmujących się tą tematyką, powołuje się na ich podstawowe prace i ustalenia.

− student zna problemy z jakimi zmagali się opozycyjni pisarze

− student posiada wiedzę na temat statusu pisarzy

Umiejętności:

− student w sposób szczegółowy charakteryzuje stosunki władzy do pisarzy w poszczególnych okresach,

− student wyjaśnia, dlaczego władzy zależało na lojalnych pisarzach

− student charakteryzuje dzieła literackie reprezentatywne dla pisarzy oddanych władzy i opozycjonistów oraz umieszcza je w szerszym kontekście historycznym oraz kulturowym i literackim,

− student stosuje podstawową terminologię literaturoznawczą i historyczną,

- student potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł na temat omawianych zagadnień,

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student ma świadomość roli i znaczenia literatury dla władzy,

− student ma świadomość roli pisarzy w dziejach państwa,

− student ma potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych oraz świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa.

− student ma świadomość roli, jaką odgrywa literatura w kierowaniu państwem

Metody i kryteria oceniania:

Pytania: 3

Liczba punktów maksymalna: 15 (3x5)

Punkty i oceny:

8 – 9 (dst)

9 – 10 – 3,5 (dst+)

10 – 12 – 4,0 (db)

13-14 – 4,5 (db+)

14-15 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 15) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu nauczania (liczba punktów: 16).

PUNKTY ECTS - 3

30 godz. (1 ECTS) - seminarium

30 godz. (1 ECTS) – samodzielne przygotowanie do zajęć

30 godz. (1 ECTS) – przygotowanie do testu

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

W celu realizacji postanowienia zawartego w par. 13 ust.1 punkcie 2 Zarządzenia nr 206 Rektora UW z dnia 7.09.2020 r. w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zostaje wprowadzona zmiana opisanego wyżej sposobu weryfikacji wiedzy na następujący:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie pracy pisemnej - odpowiedź na jedno pytanie (5000-8000 znaków, czyli około 3-4 stron).

Prace zostaną ocenione w skali 2-5! i odesłane ich autorom wraz z komentarzem. Każdy student będzie miał prawo wyboru jednego pytania z zestawu składającego się z dwóch pytań."

Zakres tematów:

Cele szczegółowe:

Zajęcia polegają na analizie wybranych dzieł i zagadnień literackich w XIX i pierwszej połowie XX wieku z punktu widzenia sprawowania władzy w Rosji i ZSRR.

Zajęcia prowadzą do usystematyzowania i przedstawienia w chronologiczno-problemowym porządku relacji przywódców Rosji i ZSRR z pisarzami.

Zagadnienia szczegółowe:

1. Wprowadzenie. Pozycja pisarza w Rosji w XIX w. Znaczenie literatury w XIX w.

2. Mikołaj I i literatura. Dekabryści. Car cenzorem Aleksandra Puszkina.

3. Literatura na służbie władzy. Od buntownika do poplecznika: Piotr Wiaziemski, Tadeusz Bułharyn. Aleksander Puszkin i Nikołaj Gogol?

4. Krytyka caratu. Nikołaj Gogol, Michaił Sałtykow-Szczedrin

5. Fiodor Dostojewski. Zesłaniec. Biesy z punktu widzenia historyka

6. Lew Tołstoj i tołstoizm

7. Pisarze a I wojna światowa. Propaganda i opis. Michaił Szołochow

8. Rewolucja i literatura. Władimir Majakowski.

9. Maksim Gorki.

10. Literatura i kreowanie rzeczywistości

11. Stalin-czytelnik i „przyjaciel” pisarzy.

12. Stosunek pisarzy do władzy w latach 20-30 XX wieku: Boris Pasternak, Michaił Bułhakow i Michaił Zoszczenko.

13. Na służbie sowietom.

14. Protest przeciwko ZSRR. Represje i śmierć pisarzy.

15. Pisarze w łagrach.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, referat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1.610
Piotr Głuszkowski 0/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)