Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maksym Gorki i jego otoczenie literackie 3202-S2WMGO11o
Wykład monograficzny (WYK-MON) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma szczegółową wiedzę na temat Maksyma Gorkiego i jego literackiego otoczenia;

− student zna omawiane dzieła literackie, twórczość poszczególnych pisarzy; problemy; tło historyczno-literackie powstawania wybranych utworów.

− student zna treść omawianych lektur, które były szczególnie ważne dla polsko-rosyjskich związków literackich,

− student zna dorobek wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy polsko-rosyjskich związków literackich, powołuje się na ich podstawowe prace i ustalenia.

− student zna problemy z jakimi zmagali się opozycyjni pisarze

− student posiada wiedzę na temat statusu pisarzy

Umiejętności:

− student w sposób szczegółowy charakteryzuje stosunki Maksyma Gorkiego do pisarzy w poszczególnych okresach,

− student charakteryzuje dzieła literackie reprezentatywne dla pisarzy oddanych władzy i opozycjonistów oraz umieszcza je w szerszym kontekście historycznym oraz kulturowym i literackim,

− student stosuje podstawową terminologię literaturoznawczą i historyczną,

- student potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł na temat omawianych zagadnień,

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu literatury polskiej i rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość znaczenia i roli literatury w funkcjonowaniu państwa,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

est

Pytania: 3

Liczba punktów maksymalna: 15 (3x5)

Punkty i oceny:

8 – 9 (dst)

9 – 10 – 3,5 (dst+)

10 – 12 – 4,0 (db)

13-14 – 4,5 (db+)

14-15 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 15) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu nauczania (liczba punktów: 16).

ECST 2

30 godz. (1 ECTS) – wykład

30 godz. (1 ECTS) – praca własna studenta

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

W celu realizacji postanowienia zawartego w par. 13 ust.1 punkcie 2 Zarządzenia nr 206 Rektora UW z dnia 7.09.2020 r. w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zostaje wprowadzona zmiana opisanego wyżej sposobu weryfikacji wiedzy na następujący:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie pracy pisemnej - odpowiedź na jedno pytanie (5000-8000 znaków, czyli około 3-4 stron).

Prace zostaną ocenione w skali 2-5! i odesłane ich autorom wraz z komentarzem. Każdy student będzie miał prawo wyboru jednego pytania z zestawu składającego się z dwóch pytań."

Zakres tematów:

1. Maksym Gorki - inspiracje

2. Rosyjscy pisarze końca XIX wieku

3. Władimir Korolenko

4. Aleksander Bogdanow

5. Lew Tołstoj

6. Włodzimierz Lenin

7. Korniej Czukowski

8. Pisarze i rewolucja

9. Publicystyka

10. Praca u podstaw

11. Władysław Chodasiewicz

12. Literatura Sowiecka

13. Emigracja

14. Nina Berberowa

15. Iwan Bunin

Metody dydaktyczne:

Wykład. Dyskusja. Referat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1.172
Piotr Głuszkowski 0/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)