Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Rosji 862-1825 3202-S1ORH11o
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 78
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Rosji (okresy, władcy, kluczowe postacie, pojęcia, węzłowe problemy; historia: społeczna, gospodarcza, administracyjna, prawna, kulturalna)

− student zna podstawową terminologię historyczną,

− student zna podstawowe wydarzenia z historii Rosji,

− student wymienia wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy historii Rosji i powołuje się na ich prace.

Umiejętności:

− student dokonuje periodyzacji historii Rosji oraz w sposób szczegółowy charakteryzuje poszczególne okresy,

− student charakteryzuje podstawowe wydarzenia związane z panowaniem wybranych władców oraz umieszcza je w szerszym kontekście historycznym,

− student stosuje podstawową terminologię dotyczącą historii Rosji,

− student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy i interpretacji kluczowych wydarzeń z dziejów Rosji,

− student wskazuje najważniejsze wydarzenia i postaci w historii państwa,

- student porównuje rosyjski i polski punkt widzenia na kluczowe wydarzenia historyczne

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student ma świadomość roli i znaczenia historii dla rozwoju każdego narodu,

- student ma świadomość różnic w interpretacji danych wydarzeń historycznych z perspektywy różnych państw

− student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii o historii sąsiedzkiego narodu i tolerancyjność na odmienne opinie

− student ma potrzebę rozwijania własnych zainteresowań historycznych oraz świadomość współodpowiedzialności za świadomość historyczną własnego narodu.

Metody i kryteria oceniania:

Pytania: 15

Liczba punktów maksymalna: 50

Punkty i oceny:

25-29 – 3,0 (dst)

30 – 34 (dst+)

35-39 – 4,0 (db)

40-44 – 4,5 (db+)

45-50 – 5,0 (bdb)

Wymogi na ocenę 5!

Bezbłędne odpowiedzi na wszystkie pytania; odwołanie się do wiedzy i umiejętności spoza programu nauczania

PUNKTY ECTS:

30 godz. (1 ECTS) - wykład

30 godz. (1 ECTS) – przygotowanie do testu

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

Wykaz tematów:

1. Powstanie Rusi. Periodyzacja i rozwój terytorialny. Teoria normańska i słowiańska. Plemiona

2. Ruś kijowska. Władza i ustrój. Dynastia Rurykowiczów.

3. Podział dzielnicowy. Jarzmo mongolsko-tatarskie

4. Jednoczenie ziem ruskich. Moskwa. Psków. Wielki Nowogród.

5. Moskwa III Rzym. Iwan III Srogi.

6. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna państwa moskiewskiego

7. Iwan Groźny. Wojny z Polską. Podboje Jermaka. Kazań.

8. Wielka smuta.

9. Romanowowie. Początek dynastii.

10. Rosja a Polska w XVI-XVII w.

11. Piotr I. Gospodarka. Nowa stolica. Imperium.

12. Wzrost znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej

13. Od Piotra Wielkiego do Katarzyny Wielkiej. Polityka wewnętrzna i zagraniczna.

14. Panowanie Katarzyny II. Podboje terytorialne. Reformy.

15. Od Katarzyny Wielkiej do Aleksandra I. Wojny napoleońskie.

Metody dydaktyczne:

Wykład. Dyskusja. Referat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1.158
Piotr Głuszkowski 0/78 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)