Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymiary aksjologiczne literatury rosyjskiej III 3202-S2SMWA21z
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

WIEDZA

− student zna teksty oraz problematykę aksjologiczną najważniejszych powieści F.Dostojewskiego

− student zna najważniejsze teksty M.Bachtina poświęcone problematyce aksjologicznej najważniejszych powieści F.Dostojewskiego

− student zna współczesny stan badań oraz współczesną terminologię interpretacji aksjologicznych twórczości F.Dostojeskiego;

− student zna wyniki współczesnych badań aksjologicznych związane z tematyką przygotowywanych na seminarium prac magisterskich

UMIEJĘTNOŚCI

− student ustala tytuł pracy magisterskiej oraz ostatecznie określa jej strukturę wewnętrzną

− student sporządza bibliografię do pracy magisterskiej

− student przygotowuje kolejny fragment (co najmniej jeden rozdział) pracy magisterskiej

− student potrafi zreferować stan badań opracowywanej tematyki

− student posiada pogłębione umiejętności badawcze z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego z punktu widzenia problematyki aksjologicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

− student rozumie specyfikę aksjologii w twórczości F.Dostojewskiego

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego

− student ma świadomość wkładu kultury rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena kolejnego fragmentu pracy magisterskiej oraz bibliografii: ocena 30% tekstu pracy oraz bibliografii.

30 godz. (1 ECTS) - seminarium

270 godz. (9 ECTS) - praca własna studenta:

20% - kwerenda biblioteczna

30% - analiza materiału

50% - przygotowanie 30% tekstu pracy i bibliografii

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć przewiduje poszerzenie i pogłębienie znajomości problematyki aksjologicznej w literaturze rosyjskiej na przykładzie twórczości F.Dostojewskiego, wpływów pisarza rosyjskiego na literaturę rosyjską i światową XX-XXI wieku, oraz zapoznanie się z terminologia, związana z interpretacją aksjologiczną jego powieści, przede wszystkim przez Michała Bachtina; tematyka zajęć uzależniona również od wybranych przez studentów tematów prac magisterskich.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza tekstów źródłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 2.156
Roman Mnich 0/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)