Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polsko-rosyjskie związki literackie 3202-S1OPRZ21o
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma szczegółową wiedzę na temat polsko-rosyjskich związków literackich (okresy, tendencje, ewolucja);

− student zna omawiane dzieła literackie, twórczość poszczególnych pisarzy; problemy; tło historyczno-literackie powstawania wybranych utworów.

− student zna treść omawianych lektur, które były szczególnie ważne dla polsko-rosyjskich związków literackich,

− student zna dorobek wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy polsko-rosyjskich związków literackich, powołuje się na ich podstawowe prace i ustalenia.

− student posiada wiedzę na polsko-rosyjskich stereotypów w literaturze

Umiejętności:

- student charakteryzuje podstawowe wydarzenia z dziejów polsko-rosyjskich związków literackich oraz umieszcza je w szerszym kontekście historyczno-literackim,

- student wskazuje najważniejsze wydarzenia i postaci w dziejach polsko-rosyjskich związków literackich,

− student wyjaśnia, dlaczego literatura ma wpływ na związki między Polską i Rosją

- student porównuje rosyjski i polski punkt widzenia na kluczowe wydarzenia literackie

− student stosuje podstawową terminologię historyczno-literacką,

- student potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł na temat omawianych zagadnień,

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu literatury polskiej i rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość znaczenia i roli literatury w funkcjonowaniu państwa,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Test

Pytania: 5

Liczba punktów maksymalna: 15 (3x5)

Punkty i oceny:

8 – 9 (dst)

9 – 10 – 3,5 (dst+)

10 – 12 – 4,0 (db)

13-14 – 4,5 (db+)

14-15 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 15) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu nauczania (liczba punktów: 16).

ECTS 2

30 godz. (1 ECTS) - konfersatorium

30 godz. (1 ECTS) – praca własna studenta

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

W celu realizacji postanowienia zawartego w par. 13 ust.1 punkcie 2 Zarządzenia nr 206 Rektora UW z dnia 7.09.2020 r. w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zostaje wprowadzona zmiana opisanego wyżej sposobu weryfikacji wiedzy na następujący:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie pracy pisemnej - odpowiedź na jedno pytanie (5000-8000 znaków, czyli około 3-4 stron).

Prace zostaną ocenione w skali 2-5! i odesłane ich autorom wraz z komentarzem. Każdy student będzie miał prawo wyboru jednego pytania z zestawu składającego się z dwóch pytań."

Zakres tematów:

Wykaz tematów:

1. Polsko-rosyjskie kontakty literackie do XVIII w. (Symeon Połocki, Polska-Litwa-Moskwa)

2. Konfederacja Barska, czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego i Katarzyny II

3. Królestwo polskie (Piotr Wiaziemski, Konrad Rylejew)

4. Tadeusz Bułharyn

5. Józef Sękowski

6. Twórczość literacka Polaków na Syberii (Maksymilian Marks, Wacław Sieroszewski, Juliusz Sabiński)

7. Powstania niepodległościowe i Rosja – od Hercena do Katkowa „Sprawa polska” w literaturze rosyjskiej

8. Rosja w literaturze polskiej

9. Polscy komuniści. Bruno Jasieński

10. ZSRS w literaturze polskiej

11. Rosyjscy pisarze i polska literatura w XX wieku

12. W świecie imagologii

13. Polskie gazety i czasopisma w Rosji, rosyjskie w Polsce

14. Zdrada czy współpraca dla dobra literatury. Od lojalizmu do kolaboracji.

15. Recepcja rosyjskiej literatury w Polsce

Metody dydaktyczne:

Wykład. Dyskusja. Referat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1.610
Piotr Głuszkowski 0/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)