Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej X-XVIII w. 3202-S1OHL11e-OG
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o dziejach literatury rosyjskiej X-XVIII wieku (okresy, tendencje, kierunki literackie; poszczególne dzieła literackie, twórczość poszczególnych pisarzy; problemy; gatunki),

− student ma podstawową wiedzę na temat słownej twórczości ludowej,

− student zna podstawową terminologię literaturoznawczą,

− student zna treść lektur,

− student wymienia wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy literatury staroruskiej oraz literatury XVIII wieku i powołuje się na ich prace.

Umiejętności:

− student dokonuje periodyzacji literatury rosyjskiej X-XVIII wieku oraz w sposób szczegółowy charakteryzuje poszczególne okresy i kierunki literackie,

− student charakteryzuje dzieła literackie reprezentatywne dla poszczególnych epok i kierunków literackich oraz umieszcza je w szerszym kontekście historycznym oraz kulturowym i literackim,

− student stosuje podstawową terminologię literaturoznawczą,

− student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego,

− student rozpoznaje wybrane cytaty z dzieł literackich X-XVIII wieku,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student ma świadomość roli i znaczenia oraz swoistości piśmiennictwa epok dawnych,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego różnych epok,

− student ma potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych oraz świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa.

Metody i kryteria oceniania:

1 ECTS (30 godz.) - wykład

3 ECTS (90 godz.) - praca własna studenta (50% - lektura, 50% - przygotowanie do egzaminu)

Egzamin pisemny

Pytania: 17:

1-15 - test abc

16-17 - pytania otwarte

Liczna punktów maksymalna: 21:

1-15 - 15 x 1 p. (15 p.)

16-17 - 2 x 3 p. (6 p.)

Punkty i oceny:

3,0 (dst) - 7,5-10 p.

3,5 (dst+) - 10,5-13 p.

4,0 (db) - 13,5-16 p.

4,5 (db+) - 16,5-19 p.

5,0 (bdb) - 19,5-21 p.

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (maksymalna liczba punktów: 21) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu nauczania (16-17 - 0,5 + 0,5 p.)

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia ogólne. Prawidłowości procesu historycznoliterackiego. Periodyzacja literatury rosyjskiej.

2. Folklor. Cechy twórczości. Gatunki. Narodziny zainteresowań folklorystycznych w Rosji. Ukształtowanie się i rozwój folklorystyki jako nauki.

3. Literatura staroruska.

A. Piśmiennictwo Rusi Kijowskiej. Tło historyczne i kulturowe. Literatura przekładowa. Literatura hagiograficzna. Kaznodziejstwo. Apokryfy. Latopisy. Słowo o wyprawie Igora.

B. Piśmiennictwo Rusi Północno-Wschodniej. Tło historyczne. Piśmiennictwo okresu rozbicia feudalnego i niewoli tatarskiej. Piśmiennictwo okresu powstawania państwa moskiewskiego.

C. Piśmiennictwo Rusi Moskiewskiej. Tło historyczne i kulturowe. Piśmiennictwo czasów Iwana Groźnego. Piśmiennictwo czasów zamętu. Opowieści pierwszej połowy XVII wieku. Staroruska tradycja kulturowa a nowe prądy umysłowe w XVII wieku. Rozłam w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i pisarstwo staroobrzędowców (protopop Awwakum i jego Żywot). Opowieści plebejskie. Symeon Połocki i poezja sylabiczna. Problem baroku.

4. Literatura XVIII wieku.

A. Przemiany czasów Piotra I. Publicystyka. Opowieści czasów Piotra I. Liryka. Dramaturgia i teatr. Twórczość Teofana Prokopowicza.

B. Klasycyzm. a) Założenia teoretyczne. Wpływ literatury zachodnioeuropejskiej. Struktura gatunkowa (satyra, oda, tragedia, komedia, poemat heroiczny i heroikomiczny, bajka). Preferencje tematyczne. Reforma wiersza. b) Twórczość Antiocha Kantemira, Wasilija Trediakowskiego, Michaiła Łomonosowa i Aleksandera Sumarokowa. Nikołaj Nowikow i czasopiśmiennictwo satyryczne. Twórczość Denisa Fonwizina. Twórczość Michaiła Chieraskowa, Wasilija Majkowa i Ippolita Bogdanowicza. Poezja Gawriiła Dierżawina.

C. Sentymentalizm. Założenia teoretyczne. Wpływ literatury zachodnioeuropejskiej. Periodyzacja. Preferencje tematyczne. Rozwój gatunków prozatorskich. Rozwój czasopiśmiennictwa. Twórczość Nikołaja Karamzina oraz pisarzy z jego kręgu. Twórczość Aleksandra Radiszczewa. Poezja Iwana Dmitrijewa.

5. Literatura schyłku XVIII i początku XIX wieku – między Oświeceniem a romantyzmem. Problem preromantyzmu. Oddziaływanie literatury zachodnioeuropejskiej. Instytucjonalizowanie się życia literackiego. Dyskusje literackie. Czasopiśmiennictwo. Proza, poezja i dramat początku XIX wieku.

Metody dydaktyczne:

Wykład. Prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1.158
Magdalena Dąbrowska 0/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)